Kleszczele, dn. 26 listopada 2009 r.

Burmistrz Kleszczel
 
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
województwo podlaskie


RGK.JK.3410-4/09


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie ,,Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach" ( ogłoszenie w BZP nr 158205-2009 z dnia 17.09.2009 r.).

1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 26 listopada 2009 r. wybrano ofertę nr 4 tj.:

PPHU MAJKA
Maria Demiańczuk
17-300 Siemiatycze
ul. Mickiewicza 7

za cenę ofertową brutto – 517 656,72 zł.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Wikbud
Wiesław Kiśluk
17-300 Siemiatycze,
ul. Wysoka 72D/11

537222,96

96,35

Zgodnie ze wzorem z SIWZ

Cena najtańszej oferty
P=--------------------x 100
Cena badanej oferty


2
Przedsiebiorstwo Usług Wielobranżowych WYGODA Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Chmielna 92A

525027,72

98,59
4
PPHU MAJKA
Maria Demiańczuk
17-300 Siemiatycze
ul. Mickiewicza 7

517656,72 zł

100
5
ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
15-795 Białystok
ul. Palmowa 56

538025,06 zł

96,21

2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu wykluczono wykonawcę: BUDOMEX S.C. Orabczuk R. Artemiuk J., 17-200 Hajnówka, ul. Białostocka 116 ( oferta nr 3) z powodu nieudokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-11-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-11-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-11-26

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-11-26