Kleszczele, dn.10 marca 2009 r.

Burmistrz Kleszczel
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
województwo podlaskie

 

RGK.JK.3410-2/09 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda-Repczyce" ( ogłoszenie w BZP nr 35761-2009 z dnia 10.02.2009 r.). 

                   1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 10 marca 2009 r. wybrano ofertę nr 3 tj.: 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
MAKSBUD Sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 183

 

za cenę ofertową brutto – 1 169 116,91

            Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

            Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Sportowa 4

1 473 124,87

79,36

 Zgodnie ze wzorem z SIWZ  

     Cena najtańszej oferty
P=------------------------x 100
      Cena badanej oferty  

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. B.Brechta 7

03-472 Warszawa

1 306 715,12

89,46

 

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

MAKSBUD Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 183

1 169 116,91 zł

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że, w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

  3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-03-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-03-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-03-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-03-11