OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach: ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: “Remont świetlic we wsiach Dobrowoda i Policzna”
Numer ogłoszenia w BZP: 303980 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach , ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 0-85 681 80 54, faks 0-85 681 80 54.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczele.e-kultura.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic we wsiach Dobrowoda i Policzna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynków świetlic wiejskich we wsiach Dobrowoda i Policzna. I. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku świetlicy we wsi Dobrowoda: -powierzchnia zabudowy - 255,2 m2 -kubatura - 950 m3 -powierzchnia użytkowa - 190,40 m2 Zakres prac do wykonania w oparciu o projekt budowlany .j instalacji. II. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku świetlicy we wsi Policzna: -powierzchnia zabudowy - 377 m2 -kubatura - 1750 m3 -powierzchnia użytkowa - 286,30 m2 Zakres prac do wykonania w oparciu o projekt budowlany z wyłączeniem prac związanych z boksem garażowym OSP..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.31.12.00-2, 45.33.24.00-7, 45.26.19.10-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; udzielą 36 miesięcznego okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda: -wypełnionego druku Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ. -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: -wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi zawierać co najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie budynków przeznaczonych dla ludzi. -wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich obowiązków -załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagane jest od Wykonawcy dysponowanie min 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy poparte dokumentami stwierdzającymi przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz innymi pracownikami (minimum trzech) o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca dołącza stosowne kopie uprawnień pracowników potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: -polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia że, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. -oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców muszą spełniać następujące wymagania: Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą Umowę Konsorcjum, która musi określać w sposób nie budzący wątpliwości Wykonawców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji, zasady odpowiedzialności w tym w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W odniesieniu do wymagań przedstawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku warunku wymaganego doświadczenia każdy z Wykonawców musi udokumentować doświadczenie z ostatnich 5 lat w realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie budynków. W przypadku warunku potencjału ekonomicznego i technicznego Wykonawcy muszą go spełniać wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą zostać złożone (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zmian.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach-art.86 ust 4 ustawy Pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach ul. 1 Maja 19 17-250 Kleszczele.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach ul. 1 Maja 19 17-250 Kleszczele.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  1. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

Dyrektor

Maria Klimowicz

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 15.09.2009r.

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.09.2009 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-09-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-09-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-09-03