OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania

Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda - część ulicy Głównej

Numer ogłoszenia w BZP: 36827 - 2009; data zamieszczenia: 12.02.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2852 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda - część ulicy Głównej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z przykanalikami i kanału tłocznego na ul. Głównej w Dobrowodzie; Zakres zamówienia obejmuje: 1.Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC Ø 200x5,9 w zakresie ograniczonym studniami : Sk33, Sg25, Sr41i Sc1; 2.Budowa kanału sanitarnego tłocznego PE Ø 90 mm; 3.Budowa przykanalików PVC Ø 160x4,9 ; 4.Odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu kanału; 5.Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 128 488.06 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Spółka z o.o., Ogrodowa 13A/14, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 128 488.06
  • Oferta z najniższą ceną: 128 488.06 oferta z najwyższą ceną: 284 926.56
  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-02-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-02-12