OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Gmina Kleszczele ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: “Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda - Repczyce”

Numer ogłoszenia w BZP: 35761 - 2009; data zamieszczenia: 10.02.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele , ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://kleszczele.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda - Repczyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm na istniejącej podbudowie brukowej, wykonanie warstwy odsączającej oraz dolnej warstwy podbudowy z wyrównaniem, wykonanie chodników, wjazdów bramowych i wbudowanie krawężników drogowych. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR-1. Długość przebudowywanej drogi wynosi 2369,5 mb, szerokość jezdni 5 m i 6,0 m. Zakres zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie, wyrównanie i zagęszczenie podbudowy; wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z masy mineralno - bitumicznej o szer. 5 m i dług. ok. 1919,5 mb oraz szer. 6 m i dług. ok. 450 mb; wykonanie wjazdów bramowych z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm; wbudowanie obustronnie krawężników drogowych 100x15x30 cm na odcinku ok. 200 m ( ul. Leśna) oraz krawężników i chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm na odc. ok.450 m (ul. Główna); odwodnienie powierzchniowe; zainstalowanie znaków drogowych; wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1.posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.udzielą 36 miesięcznego okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda: -wypełnionego druku Oferta – załącznik nr 1 do SIWZ. -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: -wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi zawierać co najmniej 3 roboty budowlane polegające na  przebudowie dróg i poparty musi być dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. -wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich obowiązków -załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagane jest od Wykonawcy dysponowanie min 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót drogowych poparte dokumentami stwierdzającymi  przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz innymi pracownikami z branży drogowej. Wykonawca dołącza stosowne kopie uprawnień pracowników potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: -polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia że, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. -oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców muszą spełniać następujące wymagania: Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą Umowę Konsorcjum, która musi określać w sposób nie budzący wątpliwości Wykonawców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji, zasady odpowiedzialności w tym w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W odniesieniu do wymagań przedstawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku warunku wymaganego doświadczenia każdy z Wykonawców musi udokumentować doświadczenie z ostatnich 5 lat w realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie dróg poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku warunku potencjału ekonomicznego i technicznego Wykonawcy muszą go spełniać wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą zostać złożone (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kleszczele.pl/.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, pok. nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 

Burmistrz Kleszczel

mgr. inż. Aleksander Sielicki

 

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik do siwz nr 1

załącznik do siwz nr 2

załącznik do siwz nr 3

załącznik do siwz nr 4

załącznik do siwz nr 5

załącznik  do siwz nr 6

 Szczegółowa specyfikacja techniczna

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-02-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-02-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-02-10