OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na zadanie “Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach”

Numer ogłoszenia: 145627 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139047 - 2009 data 25.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, fax. 085 6818004 w. 14.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.

  • W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: -polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

  • W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: -polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 

Burmistrz Kleszczel
 
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - inspektor

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-09-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-09-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-09-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-09-02