OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Gmina Kleszczele ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: “Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach”

Numer ogłoszenia w BZP:139047-2009; data zamieszczenia 25.08.2009 r.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://kleszczele.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku parterowego niepodpiwniczonego z dachem wielospadowym o konstrukcji murowanej. Budynek posiadać będzie instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i możliwość ogrzewania elektrycznego - zaprojektowano docieplone ściany i strop. Zakres zamówienia obejmuje: -budowę budynku o powierzchni zabudowy - 248,10 m2, w tym budynek główny - 201,30 m2, taras i podcień - 46,80 m2 . Kubatura budynku - 1225,00 m3. Powierzchnia użytkowa - 196,8 m2 , w tym budynek główny - 157,30 m2 , taras i podcień - 39,50 m2 . Budynek wyposażony będzie w dwa zespoły sanitariatów - damski i męski, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, dwa zespoły natryskowe - damski i męski, pomieszczenie socjalno administracyjne dla personelu, pomieszczenia gospodarczo - magazynowe. Zakres zamówienia obejmuje także inwentaryzację powykonawczą przedmiotu zamówienia.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.12.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1.posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.udzielą 36 miesięcznego okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda: -wypełnionego druku Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ. -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: -wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi zawierać co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie budynków przeznaczonych do obsługi ludzi o kubaturze powyżej 1000 m3. -wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich obowiązków -załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagane jest od Wykonawcy dysponowanie min 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy poparte dokumentami stwierdzającymi przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz innymi pracownikami (minimum trzech) o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca dołącza stosowne kopie uprawnień pracowników potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: -polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia że, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. -oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców muszą spełniać następujące wymagania: Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą Umowę Konsorcjum, która musi określać w sposób nie budzący wątpliwości Wykonawców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji, zasady odpowiedzialności w tym w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W odniesieniu do wymagań przedstawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku warunku wymaganego doświadczenia każdy z Wykonawców musi udokumentować doświadczenie z ostatnich 5 lat w realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie budynków. W przypadku warunku potencjału ekonomicznego i technicznego Wykonawcy muszą go spełniać wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą zostać złożone (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kleszczele.pl/.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski , ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2009 godzina 10:00,

 miejsce: Urząd Miejski, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4, pok. nr 5.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi

Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

 

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 do siwz

załącznik nr 2 do siwz

załącznik nr 3 do siwz

załącznik nr 4 do siwz

załącznik nr 5 do siwz

załącznik nr 6 do siwz

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - inspektor

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-08-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-08-25