OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda - część ulicy Głównej
Numer ogłoszenia w BZP: 2852 - 2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele , ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://kleszczele.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda - część ulicy Głównej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z przykanalikami i kanału tłocznego na ul. Głównej w Dobrowodzie. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC Ø 200x5,9 w zakresie ograniczonym studniami : Sk33, Sg25, Sr41i Sc1; 2.Budowa kanału sanitarnego tłocznego PE Ø 90 mm; 3.Budowa przykanalików PVC Ø 160x4,9 ; 4.Odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu kanału; 5.Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 29.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1.posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.udzielą 36 miesięcznego okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 10 SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda: -wypełnionego druku Oferta wraz z kosztorysem pomocniczym - załącznik nr 1 do SIWZ. -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: -wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi zawierać co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości 250.000,00 zł brutto każda, poparty dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. -wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich obowiązków -załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagane jest od Wykonawcy dysponowanie min 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót w zakresie kanalizacji sanitarnych poparte dokumentami stwierdzającymi przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz innymi pracownikami z branży sanitarnej. Wykonawca dołącza stosowne kopie uprawnień pracowników potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: -polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia że, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. -oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców muszą spełniać następujące wymagania: Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą Umowę Konsorcjum, która musi określać w sposób nie budzący wątpliwości Wykonawców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji, zasady odpowiedzialności w tym w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W odniesieniu do wymagań przedstawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku warunku wymaganego doświadczenia każdy z Wykonawców musi udokumentować doświadczenie z ostatnich 5 lat w realizacji robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnych o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto każda poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku warunku potencjału ekonomicznego i technicznego Wykonawcy muszą go spełniać wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą zostać złożone (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zmian.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach-art.86 ust 4 ustawy Pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kleszczele.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski , ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. 1 Maja 4 17-250 Kleszczele.

  1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1, załącznik nr 1 cd.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 Szczegółowa specyfikacja techniczna

Dokumentacja techniczna:

Przedmiar robót

Opis

Arkusz 1

Arkusz 2

Profil podłużny, profil podłużny cd.

Profil podłużny kanału tłocznego

Uzupełnienie dokumentacji technicznej w dniu 16 stycznia 2009 r.:

Profil podłużny pomiędzy SR41 i Sg25

Profil podłużny pomiędzy Sg17 i Sc1

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-01-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-01-09

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-01-09