OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Nazwa zadania: Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach
Numer ogłoszenia: 421286 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158205 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku parterowego niepodpiwniczonego z dachem wielospadowym o konstrukcji murowanej. Budynek posiadać będzie instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i możliwość ogrzewania elektrycznego - zaprojektowano docieplone ściany i strop. Zakres zamówienia obejmuje: budowę budynku o powierzchni zabudowy - 248,10 m2, w tym budynek główny - 201,30 m2, taras i podcień - 46,80 m2 . Kubatura budynku - 1225,00 m3. Powierzchnia użytkowa - 196,8 m2 , w tym budynek główny - 157,30 m2 , taras i podcień - 39,50 m2 . Budynek wyposażony w: - dwa zespoły sanitariatów - damski i męski; - łazienkę dla osób niepełnosprawnych; - dwa zespoły natryskowe - damski i męski; - pomieszczenie socjalno administracyjne dla personelu; - pomieszczenia gospodarczo - magazynowe. inwentaryzację powykonawczą przedmiotu zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.12.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 428808.79 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Współfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PPHU MAJKA Maria Demiańczuk, ul. Mickiewicza 7, 17-300 Siemiatycze, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 424308.79
  • Oferta z najniższą ceną: 424308.79 oferta z najwyższą ceną: 441004.18
  • Waluta: PLN.
 
Burmistrz Kleszczel
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki
 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupruyciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-12-08

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-12-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-12-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-12-08