OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Kleszczele: Remont świetlic we wsiach Dobrowoda i Policzna
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 303980 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 0-85 681 80 54, faks 0-85 681 80 54.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic we wsiach Dobrowoda i Policzna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynków świetlic wiejskich we wsiach Dobrowoda i Policzna. I. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku świetlicy we wsi Dobrowoda: -powierzchnia zabudowy - 255,2 m2 -kubatura - 950 m3 -powierzchnia użytkowa - 190,40 m2 Zakres prac do wykonania w oparciu o projekt budowlany .j instalacji. II. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku świetlicy we wsi Policzna: -powierzchnia zabudowy - 377 m2 -kubatura - 1750 m3 -powierzchnia użytkowa - 286,30 m2 Zakres prac do wykonania w oparciu o projekt budowlany z wyłączeniem prac związanych z boksem garażowym OSP.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.31.12.00-2, 45.33.24.00-7, 45.26.19.10-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 379977.67 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych WYGODA Sp z o. o., ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 379977.67
 • Oferta z najniższą ceną: 379977.67 oferta z najwyższą ceną: 803944.21
 • Waluta: PLN.

   

  Dyrektor MOK
  Maria Klimowicz

Metryka strony

Udostępniający: Maria Klimowicz - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-10-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-10-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-10-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-10-21