Kleszczele, 03.06.2015 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

RGK.271.3.2015.JK

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W GMINIE KLESZCZELE

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 77645-2015 ; data zamieszczenia: 28.05.2015 r.)

 

Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele informuje, że w toczącym się postępowaniu przetargowym wpłynęło pismo od wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

  1. Wykonawca uprzejmie prosi o podanie ilości zebranych odpadów z podziałem na wymagane frakcje z nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele w okresie od 1.07.2013 do 31.12.2015 r. czyli w okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Te informacje będą niezbędne do przygotowania oferty.”

  2. Zgodnie z pkt.7 ppkt 9 SIWZ (str. 5) „W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne”.

Wskazuję, że odpady segregowane są odbierane od właścicieli nieruchomości innym pojazdem niż odpady zmieszane. Z przyczyn technicznych, w opisanej wyżej sytuacji, nie będzie możliwe odebranie odpadów, jako zmieszanych odpadów komunalnych, gdyż wykonawca nie będzie tego dnia dysponował na terenie gminy odpowiednim pojazdem. Takie postępowanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy odpady segregowane i zmieszane będą odbierane tego samego dnia. W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę treści zapisu pkt 7 ppkt 9 SIWZ (str. 5) i nadaniu mu następującej treści: W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.”

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 11 pkt 22 mówi, że przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę dwa kryteria: cena o znaczeniu 96% i częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych o znaczeniu 4%. Natomiast formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ uwzględnia jedynie kryterium ceny. Prosimy o doprecyzowanie, który zapis jest właściwy? Jeżeli zapis w SIWZ, prosimy zmienić treść załącznika nr2.

 

W związku z powyższym Zamawiający - działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm .) informuje, że w postępowaniu przetargowym zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że :

  1. w pkt. 3 SIWZ po zdaniu „Zmiany liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców mieszczące się w granicach +/- 10% nie mogą być podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy” dodaje się:

Ilość odpadów odebranych z Gminy Kleszczele za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,89

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16,35

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

56,40

15 01 07

Opakowania ze szkła

54,51

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

7,5

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

12,45

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

302,77

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

6,45

15 01 04

Opakowania z metali

23,40

20 01 01

Papier i tektura

5,25

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

3,52

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35

0,16

20 01 99

Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

66,36

20 01 23*

Urządzenia elektryczne zawierające freon

0,94

 

 

  1. w pkt 7 SIWZ w ppkt 9 zdanie drugie otrzymuje treść: W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

  2. w załączniku nr 2 do SIWZ (OFERTA) w pkt 3 dodaje się: W okresie objętym zamówieniem oferujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych w ilości ……. razy.

 

 

UWAGA! Jednocześnie informuję, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega przedłużeniu.

 

 

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-06-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-06-03