Kleszczele, dnia 16 czerwca 2015 r.

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie
 

RGK.271.3.2015.JK

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na zadanie:

,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nr 77645 - 2015 z dnia 28.05.2015 r.

 

  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

że w dniu 16 czerwca 2015 r. wybrano ofertę :

 

Przedsiębiorstwa

Usług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4

 

za cenę ofertową brutto – 142 260,28 zł.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

l.p.

 

Firma Wykonawcy

 

Punktacja w kryterium najniższa cena

Punktacja w kryterium częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych

 

Punktacja łączna

1

PrzedsiębiorstwoUsług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4

 

96

 

2

 

98

2

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

57,58

 

4

 

61,58

3

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Studziwodzka 37

 

46,16

 

0

 

46,16

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o.

w Białymstoku, ul Kombatantów 4

15-102 Białystok

 

87,57

 

4

 

91,57

 

2. Burmistrz Kleszczel, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Burmistrz Kleszczel, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Burmistrz Kleszczel, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-06-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-06-16

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-06-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-06-16