OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i remont schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach
Numer ogłoszenia w BZP: 64971 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45449 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i remont schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i remont schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Wykonanie pochylni o konstrukcji stalowej spawanej posadowionej na stopach fundamentowych żelbetowych; 2. Remont schodów od strony zachodniej: - rozebranie istniejących schodów; - wykonanie nowych schodów żelbetowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.10-6, 45.22.31.00-7, 45.23.32.62-3, 45.11.13.00-1, 45.32.00.00-6, 45.42.00.00-6, 45.31.23.11-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU BESTBUD Tatiana Bazylak, Stary Lubotyń 74, Stary Lubotyń, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51031,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 46373,96

  • Oferta z najniższą ceną: 46373,96 / Oferta z najwyższą ceną: 97351,10

  • Waluta: PLN.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-05-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-05-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-05-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-05-08