INFORMACJA

Burmistrza Kleszczel

 

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych na terenie gminy Kleszczele w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. Burmistrz Kleszczel informuję o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póz. zm.):

 

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie Kleszczele ma prawo do uzyskania informacji o:

- właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

- lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

- warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborów w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

- komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

- warunkach oraz formach głosowania.

Na terenie gminy Kleszczele do potrzeb wyborców niepełnosprawnych został wyznaczony lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach przy  ul. 1 Maja 19.

 

Lokale wyborcze w dniu 25 maja 2014 r. będą czynne od godziny 7.00 do godziny 21.00.

 

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do głosowania korespondencyjnego, dopisania do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, głosowania przez pełnomocnika. Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

 

Głosowanie korespondencyjne

  • do dnia 5 maja 2014 r. należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie może być dokonane przez wyborcę ustnie, pisemnie, telefaksem lub formie elektronicznej i powinno zawierać dane wyszczególnione w art. 61c § 2 Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. (formularz zgłoszenia  stanowi załącznik Nr 1)

Zarządzeniem Nr 262/2014 Burmistrza Kleszczel z dnia 16 kwietnia 2014 r. dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wyznaczona została Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, przy ul. 1 Maja 19.

 

Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców

  • do dnia 12 maja 2014 r. – przyjmowanie wniosków od wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. (formularz wniosku – stanowi załącznik Nr 2)

  • do dnia 12 maja 2014 r. – przyjmowanie zgłoszeń od wyborcy niepełnosprawnego o zamiarze głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych alfabetem Braille’a – zgłoszenie może być dokonane przez wyborcę ustnie, pisemnie, telefaksem lub formie elektronicznej. (formularz zgłoszenia – stanowi załącznik Nr 3)

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem (wzór zgody określony rozporządzeniem MSWiA – stanowi załącznik Nr 5);

- kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli nie jest ona ujęta w spisie wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pokój nr 3 albo pod nr tel. 85 6818004 wew. 22 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

 

Kleszczele, 28 kwietnia 2014 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-04-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-04-30

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-04-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-04-30