Oferta Towarzystwa Ukraińskiego

Oferta Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie
na realizację zadania publicznego pn. "Chełmsko – Podlaskie Studia Historyczne"


W dniu 29 listopada 2017 r. Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Chełmsko – Podlaskie Studia Historyczne" w zakresie wspierania przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr XIII/111/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/154/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 czerwca 2017 r.

Uznając celowość realizacji tego zadania, podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 6 grudnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres kleszczeleum@fr.pl.
Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 w pokoju nr 7.

Kleszczele, dnia 29 listopada 2017 r.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-11-29