OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) i § 15 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXVI/202/2014 Rady Miejskiej w  Kleszczelach  z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r

Burmistrz Kleszczel

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

1. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowej Gminy Kleszczele do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2015 r.

2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Kleszczel spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

3. Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4. Zadaniem Komisji konkursowych będzie:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;

3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Kleszczel.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6. Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w pokoju nr 8 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach; ul. 1 Maja 4; 17-250 Kleszczele

7. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w pokoju nr 8 i na stronie internetowej www.kleszczele.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/ pod ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

8. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dnia 5  lutego 2015 r. o godz. 15.30

Kleszczele, dnia 27 stycznia 2015 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-01-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-01-29

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-01-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-01-29