Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Burmistrz Kleszczel

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2018 r.

  1. W wyniku naboru zostanie wyłoniony jeden kandydat na członka Komisji konkursowej Gminy Kleszczele do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2018 r.
  2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Kleszczel spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
  3. Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

  1. Zadaniem Komisji konkursowej będzie:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;

3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Kleszczel.

  1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  2. Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w pokoju nr 6 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach; ul. 1 Maja 4; 17-250 Kleszczele
  3. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w pokoju nr 6 i na stronie internetowej www.kleszczele.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/ pod ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.
  4. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dnia 23 marca 2018 r. o godz. 15.30

 

Kleszczele, dnia 8 marca 2018 r.                                                     

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-03-08

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-03-12