Informacja o wynikach konsultacji na 2018 r.

Informacja

o wynikach konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXI/258/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 290, poz. 3723).

Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.” został podany do konsultacji w dniu 9 października 2017 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia o przedmiocie konsultacji na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 9 października 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. poprzez przyjmowanie w formie pisemnej uwag i wniosków na Formularzu, określonym załącznikiem do zarządzenia Nr 192/2017 Burmistrza Kleszczel z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. Wypełnione formularze można było składać osobiście w Urzędzie Miejskim, przesyłać listownie na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczeleum@fr.pl. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

W okresie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi czy wnioski co do treści projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.”.

Wobec powyższego projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.” zostaje przekazany do uchwalenia w zaproponowanej wersji Radzie Miejskiej w Kleszczelach.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Kleszczele, dnia 15 listopada 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-11-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-11-15