Informacja o wynikach konsultacji na 2017 r.

Informacja

o wynikach konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXI/258/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji (DZ. Urz. Woj. Podl. Nr 290, poz. 3723).

Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.” został podany do konsultacji w dniu 6 października 2016 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia o przedmiocie konsultacji na stronie  internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konsultacje zostały przeprowadzone od 6 października 2016  r. do 20 października 2016 r. poprzez przyjmowanie w formie pisemnej uwag i wniosków na Formularzu, określonym załącznikiem do zarządzenia Nr 132/2016 Burmistrza Kleszczel z dnia 6 października 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. Wypełnione formularze można było składać osobiście w Urzędzie Miejskim, przesyłać listownie na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczeleum@fr.pl. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

W okresie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi czy wnioski co do treści projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”.

Wobec powyższego projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.” będzie przekazany do uchwalenia w zaproponowanej wersji Radzie Miejskiej w Kleszczelach.

 

Kleszczele, dnia 4 listopada 2016  r.

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksandre Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2016-11-04

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-11-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-11-07