Informacja

o wynikach konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.”

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXI/258/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji (DZ. Urz. Woj. Podl. Nr 290, poz. 3723).

Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.” został podany do konsultacji w dniu 23 października 2015 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia o przedmiocie konsultacji na stronie  internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, przesłanie drogą poczty elektronicznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie gminy Kleszczele oraz udostępnienie do wglądu w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

Konsultacje zostały przeprowadzone od 23 października 2015 r. do 6 listopada 2015 r. poprzez przyjmowanie w formie pisemnej uwag i wniosków na Formularzu, określonym załącznikiem do zarządzenia Nr 72/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 23 października 2015 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. Wypełnione formularze można było składać osobiście w Urzędzie Miejskim, przesyłać listownie na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczeleum@fr.pl. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

W okresie przeprowadzenia konsultacji wpłynęły uwagi od jednej organizacji Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka  z siedzibą w Policznej. Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków oraz informacje o ich uwzględnieniu zawiera poniższa tabela.

 

Lp.

Sugerowana zmiana do Programu

Uzasadnienie zgłaszającego

Stanowisko
Burmistrza Kleszczel

1.

W rozdziale 5 § 7 litera c) zmienić zapis na następujący:

bezpłatnego udostępniania nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych  do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań Gminy;

ważamy, że w sytuacji realizacji na terenie gminy działań non profit kierowanych na rzecz lokalnej społeczności, ewentualne obciążanie organizacji pozarządowych kosztami godzi w możliwości finansowe organizacji ngo. Gmina ani podległe jej jednostki nie powinny pobierać  opłat za np. korzystanie z pokoi gościnnych, sal wraz z opłatami licznikowymi, itd.

Uwagi nie uwzględniono w projekcie uchwały, ponieważ kwestię tę normuje uchwała Nr XI/76/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w użyczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zmieniona uchwałą Nr XIII/92/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. i uchwałą Nr III/25/205 z dnia 31 marca 2015 r.

 

2.

W rozdz. 6 § 8. wprowadzić następujące zmiany:

1) wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury poprzez:

a) organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji i innych wydarzeń wzbogacających ofertę kulturalną Gminy,

b) wspieranie projektów z zakresu organizacji różnych form artystycznych dzieci i młodzieży,

c) wspieranie promocji twórczości kulturalnej i ludowej ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego;

2) w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

a) prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie uzależnieniom i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

b) promowanie zdrowego trybu życia, wartości rodzinnych i integracji międzypokoleniowej;

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym;

Sugerujemy zmianę kolejności obszarów priorytetowych, ponieważ dotychczasowe umieszczenie działań z obszaru kultury i sztuki na przedostatnim miejscu umniejsza rangę tych działań szczególnie zważywszy na zapis:

§ 9. Zadania zlecane organizacjom wskazane, jako priorytetowe w 2016 r. będą podlegać pierwszeństwu

Poza tym, w konkursach ofert zgłaszanych jest więcej działań z obszaru kultury i sztuki, co potwierdza większą aktywność i możliwości organizacji zajmujących się tą tematyką .

Uważamy, że te działania leżą w kompetencji innej placówki Gminy i powinny być finansowane z innego jej budżetu.

Uwagi nie uwzględniono w projekcie uchwały, ponieważ kolejność wymienionych obszarów priorytetowych nie ma znaczenia. Zapis § 9 Zadania zlecane organizacjom wskazane, jako priorytetowe w 2016 r. będą podlegać pierwszeństwu, wskazuje na pierwszeństwo dofinansowania działań wskazanych jako priorytetowe przed pozostałymi działaniami wskazanymi w art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uwagi nie uwzględniono w projekcie uchwały, ponieważ  prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie uzależnieniom i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem, należy do zadań własnych Gminy Kleszczele i jest finansowane z budżetu Gminy w ramach środków pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3

W rozdziale 12 § 16 ust. 2 zmienić zapis na następujący:

Burmistrz Kleszczel wybiera przedstawicieli organizacji spośród zgłoszonych kandydatur, kierując się ich doświadczeniem i merytorycznym przygotowaniem w priorytetowych obszarach  oraz wyklucza  osoby będące członkami lub sprawujące funkcje w organizacjach biorących udział w konkursie .

Ze względu na bezstronność w komisji nie mogą brać udziału przedstawiciele organizacji, które biorą udział w konkursach ofert. W komisji powinny być osoby z każdej grupy tematycznej priorytetowych obszarów, a  kandydaci powinni mieć doświadczenie i/lub merytoryczne przygotowanie do odpowiedzialnego i bezstronnego zajmowania stanowiska.

Uwagi nie uwzględniono w projekcie uchwały, ponieważ  kwestię składu komisji reguluje art. 15 pkt  od 2a do 2f ustawy.

 

 

4

W rozdziale 12 § 15  dodać ustępy:

5. Komisja nie może składać się wyłącznie z pracowników Gminy i podległych jej jednostek

6. minimalna ilość osób stanowiących skład komisji to: 3 osoby

Komisja powinna składać się z określonej, nieparzystej liczby osób, a w jej skład nie powinny wchodzić wyłącznie osoby pozostające w stosunku pracy lub decyzji /organizacje odległe/ zależne od Gminy.    

Uwagi nie uwzględniono w projekcie uchwały, ponieważ  kwestię składu komisji reguluje art. 15 pkt 2 od 2a do 2f o ustawy.

 

Wobec powyższego projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.” nie uwzględnia zgłoszonych uwag i zostanie przekazany do uchwalenia w pierwotnej wersji Radzie Miejskiej w Kleszczelach.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Kleszczele, 13 listopada 2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-11-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-11-20

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-11-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-11-20