Zarządzenia Burmistrza Kleszczel w 2014 r.

Lp. Numer zarządzenia Data podpisania Tytuł
1. Nr 230/2014 13.01.2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 r.
2. Nr 231/2014 14.01.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
3. Nr 232/2014 21.01.2014 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy na 2014 r.
4. Nr 233/2014 22.01.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok
5. Nr 234/2014 28.01.2014 r. w sprawie odwołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
6. Nr 235/2014 28.01.2014 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa  dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
7. Nr 236/2014 28.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2013/2014
8. Nr 237/2014 28.01.2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
9. Nr 238/2014 20.01.2014 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
10. Nr 239/2014 04.02.2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
11. Nr 240/2014 06.02.2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
12. Nr 241/2014 10.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Kleszczelach
13. Nr 242/2014 10.02.2014 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
14. Nr 243/2014 11.02.2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
15. Nr 244/2014 11.02.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2014 r.
16. Nr 245/2014 13.02.2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kleszczele
17. Nr 246/2014 25.02.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych  Gminy  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2014 r.
18. Nr 247/2014 25.02.2014 r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
19. Nr 248/2014 25.02.2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
20. Nr 249/2014 26.02.2014 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
21. Nr 250/2014 27.02.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
22. Nr 251/2014 13.03.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
23. Nr 252/2014 14.03.2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji
24. Nr 253/2014 14.03.2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczele
25. Nr 254/2014 24.03.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
26. Nr 255/2014 25.03.2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
27. Nr 256/2014 26.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele
28. Nr 257/2014 27.03.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
29. Nr 258/2014 01.04.2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
30. Nr 259/2014 02.04.2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Kleszczele
31. Nr 260/2014 02.04.2014 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele, przeznaczonych do sprzedaży
32. Nr 261/2014 02.04.2014 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
33. Nr 262/2014 16.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Kleszczele
34. Nr 263/2014 16.04.2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r.
35. Nr 264/2014 23.04.2014 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 r.
36. Nr 265/2014 28.04.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
37. Nr 266/2014 28.04.2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
38. Nr 267/2014 05.05.2014 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
39. Nr 268/2014 08.05.2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
40. Nr 269/2014 09.05.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
41. Nr 270/2014 15.05.2014 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Kleszczele
42. Nr 271/2014 26.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
43. Nr 272/2014 28.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2014/2015
44. Nr 273/2014 28.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2014/2015
45. Nr 274/2014 28.05.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4
46. Nr 275/2014 13.06.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4
47. Nr 276/2014 23.06.2014 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność gminy Kleszczele, przeznaczonej do sprzedaży
48. Nr 277/2014 26.06.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
49. Nr 278/2014 30.06.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
50. Nr 279/2014 21.07.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
51. Nr 280/2014 22.07.2014 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie wkładu własnego zakrupu samochodu strażackiego w ramach programu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską"
52. Nr 281/2014 24.07.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
53. Nr 282/2014 12.08.2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach
54. Nr 283/2014 12.08.2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Kleszczelach
55. Nr 284/2014 12.08.2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r.
56. Nr 285/2014 13.08.2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele
57. Nr 286/2014 20.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półtrocze 2014 r.
58. Nr 287/2014 27.08.2014 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
59. Nr 288/2014 29.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Kleszczele
60. Nr 289/2014 29.08.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
61. Nr 290/2014 04.09.2014 r. w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej w planie wydatków na 2014 r.
62. Nr 291/2014 16.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
63. Nr 292/2014 16.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
64. Nr 293/2014 18.09.2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
65. Nr 294/2014 24.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2014/2015
66. Nr 295/2014 24.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2014/2015
67. Nr 296/2014 29.09.2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kleszczele na 2015 r.
68. Nr 297/2014 03.10.2014 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
69. Nr 298/2014 09.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele
70. Nr 299/2014 13.10.2014 r. w sprawie  wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Kleszczele
71. Nr 300/2014 14.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
72. Nr 301/2014 17.10.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
73. Nr 302/2014 24.10.2014 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2014 r.
74. Nr 303/2014 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
75. Nr 304/2014 12.11.2014 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 20154 - 2020
76. Nr 305/2014 12.11.2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 r.
77. Nr 306/2014 18.11.2014 r. w sprawie okreslenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
78. Nr 307/2014 25.11.2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
79. Nr 308/2014 26.11.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-01-23

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-02-03

Data modyfikacji: 2014-12-05

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-02-03