ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 12/2012

BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) oraz art. 42  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu wewnętrznym Nr 6/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach wprowadza się następujące zmiany:

1)  W § 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

“4) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć pracownika, którego niepełnosprawność została określona stosownym orzeczeniem.”

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

“§ 13. 1. W Urzędzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy.

2. Ustala się czas pracy w wymiarze 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.”

3)  § 14 otrzymuje brzmienie:

“§ 14. 1. Ustala się pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2, czas pracy od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godz. 15.30.

2. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sprzątaczki ustala się czas pracy od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do godz. 21.00."

4) W § 17 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

“3. Osoby niepełnosprawne mają prawo do dodatkowej 15 – minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, wliczanej do czasu pracy. Czas rozpoczęcia i zakończenia w/w przerwy ustala pracownik w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.”

5) W § 19 uchyla się ust. 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Burmistrz

/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-12-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-12-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-12-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-12-17