Stawki podatku w 2018 r.

Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych w 2018 r.

Stawki podatku od nieruchomości

1. Od budynków :
a) mieszkalnych – 0,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2. Od budowli 2% ich wartości;
3. Od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1m2  powierzchni;
    b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1ha powierzchni;
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
   d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu  mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

        Stawki  podatku rolnego

       1. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego – 131,225 zł,
       2. Stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego – 262,45 zł

    Stawki podatku leśnego

    Stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny z drzewostanem w wieku ponad 40 lat – 43,35 zł.

Druki formulatrzy w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.:

  • INRL-1  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (pdf, doc)
  • DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomościn (pdf, doc)
  • DR-1  Deklaracja na podatek rolny (pdf, doc)
  • DL-1  Deklaracja na podatek leśny (pdf, doc)

Stawki podatku od środków transportowych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Ina Cybulińska - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-01-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-01-20