UCHWAŁA NR VI/49/03
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kleszczele.

(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1952 z dnia 08.10.2003 r.)

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1

 W uchwale Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 52, poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:
1)po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
Ҥ 17a
1.Do kompetencji Rady należy rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań własnych gminy, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi.
2.Skargi, o których mowa w ust. 1, wpływające do Urzędu Miejskiego w formie pisemnej lub wniesione do protokołu, wpisuje się do rejestru skarg.
3.Przewodniczący Rady skargę kieruje do merytorycznej komisji Rady celem zbadania i wyjaśnienia podnoszonych zarzutów. Z podejmowanych czynności komisja sporządza protokół i przedkłada go na najbliższej Sesji.
4.Rada Miejska zapoznaje się z ustaleniami komisji i rozpatruje zarzuty wyrażając swoje stanowisko w formie uchwały.
5.O sposobie załatwienia skargi powiadamia się skarżącego zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
6.Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w zależności od  zapotrzebowania, w ustalonych przez siebie dniach i godzinach, podając informację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych.”
2)po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:
Ҥ 33a
1.Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół w wersji papierowej i informatycznej w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
2.Protokół jest udostępniany do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach na “Zasadach dostępu do dokumentów Rady i jej organów” określonych w niniejszym Statucie.
3.Członek komisji, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do protokołu. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń uważa się za przyjęty.
4.Przebieg posiedzenia komisji protokołuje pracownik samorządowy d/s obsługi Rady i jej organów lub wskazany przez Burmistrza  Kleszczel.
5.Protokół zawiera:
1)numer protokołu i datę posiedzenia komisji;
2)nazwisko i imię przewodniczącego komisji lub osoby przewodniczącej posiedzeniu;
3)stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
4)zatwierdzenie porządku posiedzenia;
5)streszczenie przebiegu posiedzenia;
6)treść przyjętych wniosków i opinii;
7)podpis przewodniczącego komisji lub osoby przewodniczącej posiedzeniu oraz protokolanta.
6.Do protokołu załącza się:
1)listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu;
2)materiały będące przedmiotem posiedzenia;
3)opinie, uchwały, wnioski, o ile stanowią odrębny od protokołu dokument.
7.Protokoły komisji otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery począwszy od numeru jeden.
8.Numer protokołu zawiera numer posiedzenia komisji (cyfry arabskie) łamane przez dwie ostatnie cyfry roku, w którym odbywa się posiedzenie.”
3)§ 34 otrzymuje brzmienie:
Ҥ 34
1.Komisje rozstrzygają w sprawach w formie uchwał.
2.Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
3.Uchwały numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi w kolejności: numer posiedzenia komisji łamane przez kolejny numer uchwały oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym powzięto uchwałę.
4.Uchwały komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia Burmistrzowi Kleszczel lub właściwym do rozpatrzenia organom.
5.Komisje mogą formułować wnioski stanowiące odrębny dokument do protokołu.
6.Wnioski wypracowane przez komisje mogą być przekazywane bezpośrednio Burmistrzowi Kleszczel informując o tym Przewodniczącego Rady.
7.Uchwały i wnioski komisji należy ewidencjonować w rejestrze aktów wydanych przez komisje Rady.”
4)w § 60 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
“§ 60. 4. Udostępnianie dokumentów polega na ich przeglądaniu, czytaniu, robieniu z nich notatek i odpisów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).”

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Jaroszewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2003-08-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-09-19

Data modyfikacji: 2008-09-19

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-09-19