Statut Gminy Kleszczele

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V /38/03
Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1

1.Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" jest organem Rady powołanym do kontrolowania działalności Burmistrza Kleszczel oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także opiniowania wykonania budżetu gminy.

2.Komisja występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi.

3.Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.

§ 2

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz niniejszego Statutu.

§ 3

1.Komisja działa z upoważnienia Rady i jej podlega.

2.W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komisji, wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3.Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji - zwołuje posiedzenia, kieruje obradami, składa Radzie sprawozdania z działalności Komisji.

4.Członkowie Komisji zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych pozyskanych podczas wykonywania statutowych obowiązków.

§ 4

1.Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym każdego roku przez Radę oraz na doraźne polecenie Rady.

2.Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

3.W posiedzeniach Komisji mogą brać udział radni spoza składu Komisji oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

4.Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego.

5.Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Komisji.

6.Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

7.Rada zlecając kontrole doraźne określa zakres, przedmiot oraz termin przeprowadzenia kontroli.

§ 5

1.Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie.

2.Komisja składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku.

3.Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady oraz organizacjami społeczno - gospodarczymi działającymi na terenie gminy.

§ 6

1.Komisja Rewizyjna może przeprowadzać następujące rodzaje kontoli:

1)kompleksowe - obejmujące całość działalność działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działania tego podmiotu;

2)problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiącego niewielki fragment w jego działalności;

3)sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

2.Kontroli kompleksowych dokonuje w imieniu Komisji Rewizyjnej zespół kontolny składający się z co najmniej dwóch członków Komisji.

3.Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

4.Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę planem pracy (planem kontroli) Komisji Rewizyjnej.

§ 7

Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza lub Kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na pięć dni przed terminem kontroli.

§ 8

Zespół kontrolny ( osoba kontrolująca) uprawniony jest do:

1)wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej;

2)wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością;

3)zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów, powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli;

4)żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli;

5)przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 9

1.Kierownik kontrolowanej jednostki zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia kontroli.

2.Podczas przeprowadzania kontroli zespół kontrolujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.

3.Działalność Komisji kontrolującej nie może zakłócać porządku pracy w kontrolowanej jednostce.

§ 10

1.Z przebiegu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny w trzech egzemplarzach, który podpisują wszyscy jego członkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2.W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3.Protokół ponadto powinien zawierać: nazwę jednostki kontrolowanej, imiona i nazwiska osób kontrolujących, określenie przedmiotu i zakresu kontroli, czas trwania kontroli, uwagi i zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej, wykaz załączników.

4.Protokół , w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu, otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 11

1.Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia nieprawidłowości oraz zapobiegania im na przyszłość, usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

2.Komisja do kontrolowanych jednostek oraz Burmistrza kieruje wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski oraz termin usunięcia nieprawidłowości.

§ 12

Kierownicy jednostek, do których były skierowane wystąpienia pokontrolne, są zobowiązani w określonym w wystąpieniu pokontrolnym terminie zawiadomić Komisję, o sposobie wykonania wniosków. W przypadku niemożności wykonania wniosków przedstawić swoje propozycje co do sposobu ich wykonania.

§ 13

1.Odstąpienie od wykonania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności wobec osób winnych może nastąpić po zasięgnięciu opinii Komisji.

2.W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa Przewodniczący Komisji zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

3.Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 14

Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania.

§ 15

Obsługę techniczno - biurową Komisji zapewnia Urząd Miejski.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-04-02

Data modyfikacji: 2005-04-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-04-02