Statut Gminy Kleszczele

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V / 38 /03
Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej, zwanej w dalszej części "Rada" oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

§ 2

1.Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje Komisje, radnych i kluby radnych oraz Burmistrza Kleszczel jako organu wykonawczego.

2.Komisje Rady i Burmistrz działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 3

1.Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, lecz zwołane w zwykłym trybie.

3.Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

4.Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 4

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)Komisja Rewizyjna;

2)komisje stałe wymienione w Statucie;

3)doraźne komisje do określonych zadań;

4)kluby radnych.

§ 5

1.Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisko Przewodniczącego, a także w przypadku konieczności podjęcia przez Radę niezwłocznych działań pod nieobecność Przewodniczącego lub wynikającego z innych przyczyn braku możliwości działania Przewodniczącego.

2.Konieczność podjęcia przez Radę niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia przez Radę w pierwszym punkcie porządku obrad sesji zwołanej przez Wiceprzewodniczącego.

3.Postanowienia ust. 2 nie dotyczą przypadków, gdy na stanowisku Przewodniczącego występuje wakat.

§ 6

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady pracę Komisji Rady.

Rozdział 3

Sesje Rady

§ 7

1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

2.Rada, w formie uchwał, zajmuje merytoryczne stanowisko w spawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 8

1.Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)postanowienia proceduralne;

2)deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;

3)oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;

4)apele - zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;

5)opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

2.Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w niniejszym Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowani uchwał.

Rozdział 4

Przygotowanie Sesji

§ 9

1.Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady wspólnie z Burmistrzem.

2.Przygotowanie Sesji obejmuje:

1)ustalenie projektu porządku obrad;

2)ustalenia terminu i miejsca obrad;

3)zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczących poszczególnych punktów projektowanego porządku obrad.

3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady w formie postanowienia.

4.Postanowienie przesyła się Burmistrzowi celem przygotowania niezbędnych projektów uchwał oraz innych materiałów objętych porządkiem obrad Sesji.

5.W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, czynności określone w ust. 1-3, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

6.0 terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w formie zawiadomienia.

7.W zawiadomienia o sesji należy podać projekt porządku obrad Sesji oraz załączyć projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

8.Informacja o terminie, miejscu oraz proponowanym przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10

1.Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2.W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Burmistrz Kleszczel, Sekretarz i Skarbnik Gminy, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego.

3.Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

§ 11

Wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji zapewnia Burmistrz Kleszczel

Rozdział 5

0brady

§ 12

1.Sesje Rady są jawne.

2.Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym czasie miejsca.

3.Wyłączenie jawności Sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 13

1.Obrady sesja odbywają się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowania obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2.0 przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. l Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

3.Obrady Sesji mogą być przerwane w przypadku braku quorum ze względu na opuszczenie sali obrad przez radnych. Imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 14

1.Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego swego składu.

2.Obrady mogą być prowadzone, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady obniży się poniżej połowy ustawowego składu. W takiej sytuacji Rada nie może rozstrzygać w sprawach, gdzie jest wymagane niezbędne quorum.

§ 15

1.Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone ust. l wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 16

1.Otwarcie Sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram obrady .... Sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach".

2.Po dokonaniu otwarcia Sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad tj. liczbę radnych obecnych i nieobecnych; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust.1 lub § 15.

§ 17

1.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

2.Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny lub Burmistrz.

3.Wnioski, o których mowa w ust. 2, mogą być wprowadzone do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4.Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad uwzględniający wnioski, o jakich mowa w ust. 2.

§ 18

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

2)sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

3)rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska;

4)interpelacje i zapytania radnych;

5)odpowiedzi na interpelacje;

6)wolne wnioski i informacje.

§ 19

1.Sprawozdanie, o jakim mowa w § 18 ust. 2 składa Burmistrz lub jego zastępca.

2.Sprawozdania komisji Rady składają Przewodniczący Komisji.

§ 20

1.Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2.Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie ustnej na sesji.

5.W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalającą lub gdy interpelacja wymaga wnikliwego rozpatrzenia, wówczas odpowiedzi udziela się w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelację.

6.Odpowiedzi na interpelacje udziala Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

7.Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady.

§ 21

1.Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.Zapytania formuowane są pisemnie składane na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie Sesji.

3.Odpowiedzi na zapytania są udzielane w formie określonej w § 20 ust. 4-6.

§ 22

1.Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 23

1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie przyniosło skutku może odebrać głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4.Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5.Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 24

1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:

1)stwierdzenia quorum;

2)zmiany porządku obrad;

3)ograniczenia czasu wystąpień mówców;

4)zamknięcia listy mówców;

5)zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

6)zarządzenia przerwy;

7)odesłania projektu uchwały do komisji;

8)przeliczenia głosów;

9)przestrzegania regulaminu obrad.

2.Wnioski formalne należy poddać pod głosowanie.

3.W przypadku wystąpienia głosów "za" i "przeciw" wniosek formalny należy poddać pod dyskusję, po czym poddać pod głosowanie.

§ 25

1.Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2.Postanowienia ust. 1 nie dotyczą przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji .

§ 26

1.Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję.

2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.Po rozpoczęciu procedury głosowania do momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 27

1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy Sesję, wypowiadając formułę

"Zamykam .... Sesję Rady Miejskiej w Kleszczelach".

2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.Czas otwarcia i zamknięcia sesji winien być odnotowany w protokole z obrad Rady.

§ 28

1.Protokół z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.

2.Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:

1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej, rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta;

2)stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3)imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4)odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5)uchwalony porządek obrad;

6)przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków;

7)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymujących się";

8)podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

3.Projekt protokołu winien być sporządzony w terminie 10 dni po odbyciu sesji i przedłożony do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

§ 29

1.W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu , przy czy o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji (gdy przebieg sesji był nagrywany).

2.Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

§ 30

1.Nadawanie numerów protokołom sesji Rady określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).

2.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, złożone na piśmie wnioski nie zgłoszone przez radnych oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

3.Uchwały powzięte na Sesji przekazuje się Burmistrzowi nie później niż w ciągu 4 dni od dnia odbycia Sesji.

4.Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów.

§ 31

1.Protokoły z obrad sesji przechowuje się w siedzibie Urzędu Miejskiego.

2.Zasady udostępniania protokołów sesji i innych dokumentów Rady określa rozdział XI Statutu

3.Protokół z sesji winien być wyłożony do wglądu przed posiedzeniem następnej sesji.

4.Komunikaty i odpisy uchwał Rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 32

Obsługę Rady i jej organów sprawuje pracownik samorządowy Urzędu Miejskiego wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

Rozdział 6

Uchwały

§ 33

1.Uchwały, o których mowa w § 7, a także deklaracje, oświadczenia, apele i oponie, o których mowa w § 8, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2.Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 34

1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny oraz Burmistrz,chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.Projekt uchwały powinien określać:

1)tytuł uchwały;

2)podstawę prawną;

3)postanowienia merytoryczne;

4)w miary potrzeby - źródła finansowania realizacji uchwały;

5)określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

6)określenie terminu wejścia w życie uchwały.

3.Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.Projekty uchwał należy opiniować, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego.

§ 35

1.Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2.Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady sporządzony przez Burmistrza.

§ 36

1.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

2.Postanowienia ust. l stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady, w przypadku prowadzenia obrad.

§ 37

1.Uchwały Rady w ciągu kadencji numeruje się kolejnymi numerami, począwszy od numeru jeden.

2.Numer uchwały zawiera numer sesji (cyfry rzymskie) łamany przez kolejny numer uchwały (cyfry arabskie) łamany przez dwie ostatnie cyfry roku.

§ 38

Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady w Urzędzie Miejskim.

Rozdział 7

Tryb głosowania

§ 39

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 40

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przeliczając głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą obecnych radnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji,

3.Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 41

1.Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych ustawowo.

2.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miejskiej, przy czym każdorazowa Rada ustala sposób głosowania.

3.Kart do głosowania nie można wydać więcej niż jest radnych obecnych na sesji.

4.Głosowanie przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych. Komisja ze swego grona ustanawia Przewodniczącego Komisji.

5.Po przeliczeniu. głosów i ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.

6.Protokół głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 43

1.Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była- przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. 0 tym, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.

3.W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadzają się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej-poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4.Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 44

1.Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o dorzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2.Głosowanie nad poprawkami następuje według ich kolejności, z tym, że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

5.W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

§ 45

1.Głosowanie zwykła większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2.Jeżeli wynikiem głosowania ma być wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 46

1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało 50% + l ważnie oddanych głosów.

4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział 8

Absolutorium

§ 47

1.Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej, przesyłając je radnym, w terminie do 31 marca następnego roku po roku budżetowym i jednocześnie przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2.Po rozpatrzeniu sprawozdania w terminie nie później niż do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym, Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium Burmistrzowi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-04-02

Data modyfikacji: 2005-04-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-04-02