Zmiany:

Uchwała Nr VI/49/03 z dnia 26.08.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1952 z dnia 08.10.2003 r.)

Uchwała Nr XIX/210/05 z dnia 05.12.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 261, poz. 2996 z dnia 17.12.2005 r.)

Uchwała Nr VI/40/07 z dnia 30.04.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 118, poz. 1066 z dnia 22.05.2007 r.)

UCHWAŁA NR V/38 /03

RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Kleszczele.


(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 52, poz. 1104 z dnia 27.05.2003 r.)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806/, u c h w a 1 a   s i ę:

 

S T A T U T    G M I N Y    K L E S Z C Z E L E

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kleszczele;

2)Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kleszczelach;

3)Komisji - należy przez to rozumieć stałe komisje Rady Miejskiej w Kleszczelach;

4)Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kleszczelach;

5)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Kleszczel;

6)Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kleszczele.

 

§ 2

Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Kleszczele;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych w pracach Rady;

3)organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady,

4)tryb pracy Burmistrza Kleszczel;

5)zasady dostępu obywateli do dokumentów, wynikających z wykonywania przez organy gminy zadań publicznych oraz korzystania z nich.

 

§ 3

1.Gmina Kleszczele, jest jednostką samorządu lokalnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.Mieszkańcy gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią wspólnotę samorządową.

3.Gmina położona jest w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim.

4.Obszar gminy wynosi 142,62 km 2 . Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

5.Gmina posiada osobowość prawną i podlega ochronie sądowej.

 

§ 4

1.W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla.

2.Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych.

 

§ 5

Na terenie gminy jest 14 sołectw i miasto Kleszczele.

 

§ 6

Herbem Gminy jest biały baranek z białą chorągiewką na czerwono­-zielonym tle. Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.

 

Rozdział 2

Zakres działania i zadania gminy

 

§ 7

Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu Gminy.

 

§ 8

1.Dla realizacji celów określonych w Statucie Gmina wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych.

Zadania zlecone Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

2.Ponadto Gmina wykonuje zadania przejęte od administracji rządowej oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumienia. Zasady finansowania zadań przejętych określają zawarte porozumienia.

 

§ 9

1. Zakres działania Gminy określają:

1)ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustaw;

2)porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;

3)uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2.Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

§ 10

1.Gmina wykonuje swoje zadania:

1)poprzez działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych;

2)poprzez gminne jednostki organizacyjne;

3)poprzez działalność swych podmiotów - krajowych i zagranicznych - na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

2.Burmistrz prowadzi wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Rozdział 3

Władze gminy

 

§ 11

1.W sprawach objętych zakresem wyłącznej działalności samorządu gminnego najwyższą władzę stanowi wspólnota samorządowa mieszkańców Gminy.

2.Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów do Rady Miejskiej i referendum oraz pośrednio przez organy Gminy.

3.Zasady i tryb wyboru Rady Miejskiej określają odrębne przepisy.

 

§ 12

1.W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołanie Rady Miejskiej przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum.

2.Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.

3.Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa art. 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz odrębna ustawa.

 

§ 13

1.Gmina działa poprzez swoje organy.

2.Organami gminy są:

1)Rada Miejska;

2)Burmistrz Kleszczel.

 

§ 14

1.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.Zasady głosowania określona załącznik Nr 3 stanowiący integralną część Statutu.

 

§ 15

1.Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej mieszkańców Gminy jest Rada Miejska.

2.Siedzibą Rady jest miasto Kleszczele.

 

§ 16

1.W skład Rady wchodzą radni w liczbie określonej w ustawie o samorządzie gminnym.

2.Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

 

§ 17

1.Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

3.Rada nie może przenosić swych kompetencji na żaden inny organ.

 

§ 16

1.Rada Miejska , ze swego grona, w głosowaniu tajnym, wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2.Wyboru osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje Rada na pierwszej Sesji Rady nowej kadencji Rady.

3.Zasady i tryb tajnego głosowania określa załącznik , o którym mowa w § 14 ust. 2.

4.Zadaniem Przewodniczący jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.

5.Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz postępowanie w przypadku złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

6.W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej Sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 17

1.Rada Miejska obraduje na Sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

2.Tryb zwoływania Sesji określa ustawa o samorządzie gminnym.

3.Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa załącznik Nr 3 do Statutu, stanowiący jego integralną część.

 

§ 18

1.Na obradach Sesji każdy radny ma prawo zwrócić się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą działalności Rady i Burmistrza.

2.Odpowiedzi na zapytania udzielają : Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rady, Burmistrz lub wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego.

3.W przypadkach niemożności udzielenia radnemu odpowiedzi na Sesji, należy jej udzielić na piśmie terminie 14 dni od dnia wniesienia sprawy.

 

§ 19

1.Wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady rozpatrywane są na Sesji, a ich rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał.

2.Rada podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

3.Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym lub przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

§ 20

Z inicjatywą uchwałodawczą do Rady może wystąpić:

1)Burmistrz Kleszczel;

2)Komisje Rady Miejskiej;

3)co najmniej 5(pięciu) radnych;

4)Kluby Radnych.

 

Rozdział 4

Komisje rady

 

§ 21

1.Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza Kleszczel, gminnych jednostek organizacyjnych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym przez jednostki pomocnicze ;w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2.Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu Gminy, uwzględniając kryteria rzetelności, celowości gospodarności oraz zgodności z prawem.

 

§ 22

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni.

2.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji w liczbie 1/jeden/.

3.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący, ani też Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

 

§ 23

1.Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2.Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Miejska .

3.Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)Kontrolowanie i opiniowanie wykonania budżetu gminy;

2)Występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Kleszczel, po uprzednim zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę obrachunkową w Białymstoku.

 

§ 25

1.Komisja wykonuje także inne zadania w zakresie kontroli doraźnych zleconych przez Radę oraz na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę.

2.Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu, stanowiący jego integralną część.

 

§ 26

1.Do realizacji swoich zadań Rada Miejska powołuje stałe Komisje Rady:

2.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 27

1.W skład Komisji Rady wchodzą radni powołani przez Radę Miejską.

2.Radny może być członkiem najwyżej 2 (dwóch) komisji stałych.

 

§ 28

1.Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji i członków Komisji w liczbie nie większej niż 3(trzech).

2.Przewodniczącego Komisja wybiera Rada Miejska w głosowaniu jawnym.

3.Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji na swym pierwszym posiedzeniu.

4.Odwołanie Przewodniczącego Komisji następuje na wniosek Przewodniczącego Rady lub członków Komisji w trybie określonym w ust. 2.

5.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji , przepisy o rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady określone w ustawie o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.

 

§ 29

1.Komisje podlegają Radzie Miejskiej i przedkładają jej plany pracy najpóźniej na III Sesji nowej kadencji Rady, a w trakcie kadencji- na ostatniej Sesji poprzedzającej kolejny rok kalendarzowy.

2.Komisje stałe przedkładają Radzie sprawozdanie ze swej działalności raz w roku w terminie do 31 marca roku następnego lub na ostatniej Sesji kadencji Rady.

3.Rada lub jej Przewodniczący mogą żądać przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji również w innych terminach.

 

§ 30

Powołuje się stałe Komisje Rady:

1)Komisja Budżetu , Finansów i Rozwoju Gminy;

2)Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych;

3)Komisja Ochrony Środowiska ,Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 

§ 31

Do zakresu działania poszczególnych stałych Komisji, z wyjątkiem Komisji, o której mowa w § 21, należy w szczególności:

1.Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy rozpatrywanie spraw w zakresie:

1)opiniowania zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

2)opiniowania przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków;

3)opiniowania zmian w planie dochodów budżetu gminy, wynikające ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw;

4)przyjmowania od sołectw wniosków do budżetu gminy i wstępne ich opiniowanie;

5)opiniowania projektów uchwał budżetowych i podatkowych;

6)opiniowania projektu budżetu gminy po uzyskaniu opinii pozostałych Komisji Rady;

7)założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy;

8)oceny systemów finansowania gminnych jednostek organizacyjnych gminy oraz efektywności ich gospodarowania;

9)promocji gminy.

 

2.Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych rozpatruje sprawy z zakresu:

1)edukacji publicznej, w tym przedszkola i szkół;

2)rozwoju kultury i sztuki, w tym biblioteki publicznej;

3)ochrony zdrowia;

4)działalności ośrodka pomocy społecznej;

5)analizy i oceny sytuacji społecznej i bytowej mieszkańców Gminy;

6)inicjowanie i opiniowanie programów działań mających wpływ na poprawę warunków życia rodzin;

7)przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej;

8)porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz ochrony przeciwpożarowej;

9)funkcjonowania kultury fizycznej , sportu i turystyki;

10)efektywności działania gminnych jednostek oświatowych, kulturalnych, pomocy społecznej i sportu.

3.Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej rozpatruje sprawy:

1)wyrażania opinii w sprawach gminnych dróg, ulic, placów i targowiska oraz organizacji komunikacji na terenie gminy;

2)wyrażania opinii w sprawach wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości w gminie, urządzeń sanitarnych, wysypisk, a także zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną;

3)opiniowania spraw z zakresu rolnictwa;

4)wyrażania opinii w zakresie gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej;

5)opiniowania wydatków i dochodów budżetowych w zakresie spraw określonych w przedmiocie działania Komisji;

6)wykorzystania miejscowych zasobów surowcowych;

7)wyrażania opinii i zgłaszanie wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

8)polityki mieszkaniowej na terenie gminy;

9)strategii gospodarowania mieniem komunalnym;

10)budowy i modernizacji infrastruktury na terenie gminy.

 

§ 32

Ponadto do zadań stałych Komisji Rady należy:

1)kontrolowanie administracji gminnej w zakresie spraw, dla których została powołana Komisja;

2)opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedkładanych przez członków Komisji;

3)występowanie z inicjatywą ustawodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady;

4)opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych przez radnych w zakresie spraw rozpatrywanych przez Komisję;

5)kontrolowanie wykonania przez Burmistrza Kleszczel uchwał Rady;

6)opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 33

1.Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich przeprowadzenia winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecni radni spoza składu Komisji, bez prawa udziału w głosowaniu.

2.Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, wyznacza sprawozdawców poszczególnych spraw na posiedzeniach, zwołuje posiedzenia i kieruje jej obradami.

3.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności te wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

Uprawnienia zastępcy przewodniczącego Komisji dotyczą tylko wewnętrznego toku prac Komisji.

4.O terminie i porządku dziennym posiedzenia Komisji zawiadamia się członków Komisji, Przewodniczącego Rady, Burmistrza Kleszczel oraz osoby referujące tematy objęte porządkiem dziennym posiedzenia Komisji.

5.Informację o posiedzeniu Komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach.

 

§ 34

1.Uchwały Komisji zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.

2.Uchwały Komisji przekazuje się Przewodniczącemu Rady, które niezwłocznie przedstawia Burmistrzowi Kleszczel lub właściwym do rozpatrzenia sprawy organom.

3.Wnioski wypracowane przez Komisję mogą być przekazywane bezpośrednio Burmistrzowi Kleszczel lub właściwym organom, informując o tym Przewodniczącego Rady.

 

Rodział 5

Tryb pracy burmistrza

 

§ 35

1.Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Kleszczel.

2.Burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

3.Odwołanie Burmistrza następuje w sposób i na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

 

§ 36

1.Burmistrz Kleszczel wykonuje uchwały Rady oraz realizuje zadania Gminy określone w ustawach i porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2.Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach;

2)określanie sposobu wykonywania uchwał;

3)wykonywanie uchwał Rady;

4)gospodarowanie mieniem gminnym;

5)opracowanie projektu budżetu gminy;

6)wykonywanie budżetu Gminy;

7)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

8)opracowywanie założeń do projektu budżetu gminy oraz kierunków polityki społeczno - gospodarczej;

9)przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy;

10)przedkładanie wniosków o zwołanie Sesji Rady;

11)powołanie komisji przetargowej dokonującej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne;określenie zakresu spraw jakie w imieniu Burmistrza może wykonywać sekretarz gminy.

3.Z zakresu realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

 

§ 37

1.Przy wykonywaniu zadań Burmistrz , jako organ gminy, rozstrzyga poprzez wydawanie zarządzeń.

2.Zarządzenia są numerowane: cyfrą rzymską - numer kadencji, łamane przez cyfrę arabską - kolejny numer zarządzenia , łamane przez dwie ostatnie cyfry roku ( np. I/1/02).

 

Rozdział 6

Pracownicy samorządowi

 

§ 38

1.Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

2.Kierownikiem Urzędu jest burmistrz.

3.Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienie zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

4.Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenie.

 

§ 39

Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

 

§ 40

1.Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

1)wyboru, w wyborach powszechnych - Burmistrz Kleszczel;

2)powołania - zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik gminy;

3)mianowania - kierownicy referatów;

4)umowy o pracę - pozostali pracownicy.

2.Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania jest uchwała Rady Miejskiej.

3.Powołanie lub odwołanie Sekretarza następuje na pisemny wniosek Burmistrza.

4.Uchwała w sprawie odwołania sekretarza lub skarbnika gminy nie może być podjęta na Sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada jest obowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie.

5.Postanowień ust. 4 stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

6.Na podstawie mianowania może być zatrudniona osoba , o której mowa w ust. 1 pkt 3 posiadająca co najmniej 5 - letni staż pracy na tym stanowisku.

 

§ 41

1.Nawiązanie stosunku pracy lub jego rozwiązanie z kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej następuje w drodze zarządzenia burmistrza, jako organu gminy.

2.Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych są pracodawcami w rozumieniu kodeksu pracy, w stosunku do pracowników tych jednostek , w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

 

Rozdział 7

Jednostki pomocnicze

 

§ 42

1.W gminie tworzone są jednostki pomocnicze - sołectwa

2.Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:

1)inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy;

2)utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

3)projekt przebiegu granicy jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki; powinien uwzględniać - w miarę możliwości - naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

§ 43

1.0 utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem zasad określonych w § 41 ust.2.

2.Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

3.Przepisy określone w § 41 ust.2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zmiana granic sołectwa będzie równoznaczna ze zmianą granic Gminy.

 

§ 44

1.Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

2.Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys;działalność sołtysa wspomagana jest przez radę sołecką.

3.Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach sołectw.

4.Wybory sołtysów i członków rad sołeckich zarządza Rada Miejska w drodze uchwały określając termin ich przeprowadzenia.

 

§ 45

1.Przewodniczący organu wykonawczego sołectwa - sołtysi, mogą uczestniczyć w obradach Sesji bez prawa udziału w głosowaniu.

2.W trakcie obrad sesji - wolnych wnioskach - sołtysi, za przyzwoleniem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać problemy nurtujące mieszkańców sołectwa.

3.Sołtysi mogą występować z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o wniesienie pod obrady sesji ważnych i istotnych spraw mających wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców sołectw.

 

§ 46

1.Sołectwu, na jego wniosek, może być przekazane mienie gminne, a także inne mienie komunalne, do zarządzania i korzystania.

2.Zasady zarządzania i korzystania z przekazanego sołectwu mienia komunalnego określa statut sołectwa.

3.Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym podlega kontroli Rady Miejskiej, wykonywanej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

4.Bieżący nadzór i kontrolę w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym przez sołectwo sprawuje Burmistrz.

5.Nieprawidłowe gospodarowanie mieniem komunalnym przez sołectwo może skutkować pozbawienia go prawa do zarządzania.

 

Rozdział 8

R a d n i

 

§ 47

1.Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przed­stawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

2.Radni, ze swoimi wyborcami, powinni organizować spotkania nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

§ 48

1.Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2.Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji własnoręcznym podpisem na liście obecności.

3.W przypadku niemożności uczestniczenia w obradach sesji lub posiedzeniu komisji radny winien poinformować, najpóźniej w dniu Sesji lub posiedzenia komisji, Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

4.Radny, w ciągu 3 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

 

§ 49

1.W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania swoich obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

2.Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień; chyba okaże się , że jest to niemożliwe.

 

§ 50

1.Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem, za wyjątkiem sytuacji, do której odnoszą się przepisy o zwolnieniach grupowych.

2.W sytuacji, o której mowa ust. 1, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania okoliczności i przyczyn rozwiązania stosunku pracy.

3.Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

 

§ 51

1.Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

2.Radnym przysługują diety na zasadach ustalonych przez Radę.

 

§ 52

1.Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2.Klub nie stanowi instytucji Rady, lecz jest niezależną od Rady organizacją społeczną.

3.Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych; radny może należeć tylko do jednego klubu.

4.Przewodniczącego Klubu wybiera Klub spośród swego grona.

 

§ 53

1.Założenie Klubu należy zgłosić na piśmie do Przewodniczącego Rady, który o jego istnieniu poinformuje Radę na najbliższej Sesji Rady.

2.Zgłoszenie powinno zawierać:

1)nazwę klubu;

2)listę członków;

3)imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

3.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest obowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie Przewodniczącego Rady.

4.Za udział w posiedzeniach Klubu dieta ani zwrot kosztów podróży nie przysługuje.

5.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

6.Urząd Miejski udostępni pomieszczenia na posiedzenia Klubu i w razie potrzeby zapewni obsługę administracyjno - biurową.

 

§ 54

1.Klub wobec Rady reprezentowany jest przez Przewodniczącego Klubu.

2.Kluby mogą współdziałać z Komisjami Rady.

3.Współdziałanie Klubów z Komisjami odbywa się za pośrednictwem Rady.

4.Klub może zgłaszać do Rady wnioski dotyczące mieszkańców Gminy lub jej poszczególnych grup, składać interpelacje, wnioskować do Rady o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

 

Rozdział 9

Gospodarka finansowa gminy

 

§ 55

1.Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

2.Projekt budżetu gminy przygotowuje Burmistrz.

3.Projekt budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

4.W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetowe przewyższają planowane dochody.

5.Procedurę opracowania i uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określa Rada w drodze uchwały.

 

§ 56

1.Informację z realizacji budżetu gminy opracowuje Burmistrz.

2.Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega analizie przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 57

1.Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz Kleszczel.

2.Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

3.Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

 

§ 58

1.Termin rozliczania inkasentów z zainkasowanej gotówki ustala się na dzień następujący bezpośrednio po ustawowym terminie wpłat i innych należności pieniężnych pobieranych w drodze inkaso.

2.W przypadku, gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas terminem rozliczenia inkasentów określonym w ust. 1 jest dzień następujący bezpośrednio po tym dniu.

 

§ 59

1.Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.Obsługę księgową jednostek pomocniczych prowadzi Urząd Miejski.

3.Dochodami jednostek pomocniczych są:

1)udział w budżecie gminy;

2)dotacje celowe z budżetu gminy;

3)dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

 

Rozdział 10

Zasady dostępu do dokumentów rady i jej organów

 

§ 60

1.Działalność gminy i jej organów jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z odrębnych ustaw.

2.Jawność działania obejmuje w szczególności prawo obywateli do:

1)uzyskania informacji niezastrzeżonych innymi przepisami;

2)wstępu na obrady sesji Rady i posiedzenia jej Komisji;

3)dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy.

3.Dokumenty, o których mowa w ust. 2, udostępnia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania.

4.Udostępnianie dokumentów polega na ich przeglądaniu, czytaniu, robienia z nich notatek i odpisów, bez możliwości wykonywania kserokopii, fotografowania i potwierdzania ich wiarygodności.

5.Realizacja uprawnień określonych w ust. 4, może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Miejskim we wskazanym pomieszczeniu w asyście pracownika udostępniającego dokumenty.

6.Informację o miejscu udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 4, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

7.Informację o terminie i planowanym porządku obrad Sesji Rady lub posiedzenia Komisji Rady, podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 5 dni przed terminem odbycia posiedzenia, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§ 61

1.Informacji, o których mowa w § 59 ust. 4, nie udostępnia się, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszać powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności:

1)ustawy o ochronie danych osobowych;

2)ustawy o ochronie informacji niejawnych;

3)dane jednostkowe w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.

2.Ponadto nie udostępnia się informacji dotyczących:

1)spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli ich ujawnienie mogłoby zakłócić przebieg postępowania;

2)spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępniony dokument mógłby naruszać te prawa;

3)w odniesieniu do indywidualnych spraw z zakresu administracji, do których stosuje się Kodeks Postępowania Administracji.

 

Rozdział 11

Publikowanie aktów prawa miejscowego

 

§ 62

1.Rada Miejska na podstawie upoważnień ustawowych ustanawia akty prawa miejscowego.

2.Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwał.

3.Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego reguluje ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

4.Urząd Miejski prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę.

5.Zbiór, o którym mowa w ust. 4, jest wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego do nieodpłatnego, powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

§ 63

Zmiany niniejszego Statutu wymagają trybu jego uchwalania.

 

§ 64

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc uchwała Nr XV/131/2000 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie Statutu Gminy Kleszczele /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2001 r. Nr 1, poz. 11 i Nr 52, poz. 859/.

 

§ 65

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Jaroszewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-04-02

Data modyfikacji: 2008-09-19

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-04-02