Załącznik do zarządzenia Nr 68/2011

Burmistrza Kleszczel

z dnia 16 września 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 68/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 16 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.Obręb geodezyjny Kleszczele

1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/8 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1004 ha

W tym: RV-0,1004 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 20.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

2. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/9 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,0959 ha

W tym: RV-0,0959 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/10 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,0931 ha

W tym: RV-0,0931 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.500,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

4. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2778/13 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,1411 ha

W tym: RV-0,0780 ha, RIV-0,0631 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 27.500,00 zł

Wadium – 2.500,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość powyższa jest położona w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN co oznacza: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia. Dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe i towarzyszącą zabudowę gospodarczą w zależności od potrzeb”.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.


Na nieruchomości powyższe były organizowane przetargi : pierwszy w dniu 18 października 2010 r., drugi w dniu 18 marca 2011 r., trzeci w dniu 7 czerwca 2011 r., czwarty w dniu 22 lipca 2011 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.


U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 18 października 2011 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 14 października 2011 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

 

 

Kleszczele, 16 września 2011 r.

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środwiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-09-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-09-16

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-09-16