Załącznik do zarządzenia Nr 47 /11

Burmistrza Kleszczel
 z dnia 9 czerwca 2011 r.
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr Burmistrza Kleszczel z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

1.   Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2450

Powierzchnia nieruchomości – 0,3209 ha

W tym: R VI – 0,3209 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 25.200,000 zł

Wadium – 2000,00 zł
Postąpienie – 1000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 12070, położona jest w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

2.   Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2451

Powierzchnia nieruchomości – 0,3205 ha

W tym: R VI – 0,3205 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 25.000,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 12070, położona jest w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3.   Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2461

Powierzchnia nieruchomości – 0,0896 ha

W tym: R VI – 0,0896 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.000,00 zł

Wadium – 600,00 zł
Postąpienie – 600,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 12070, położona jest w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 
U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4

pok. Nr 9  w dniu 11 lipca 2011 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 7 lipca  2011 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

2.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

 
Kleszczele, dnia 9 czerwca 2011 r.  

                                                      Burmistrz
                                             mgr inż. Irena Niegierewicz

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-06-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-06-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-06-12