O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr181/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 14 października 2009 r w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele

 

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

1. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 802 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda

Powierzchnia nieruchomości – 0,1630 ha

w tym: RVI-0,1630 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł

Wadium – 400,00 zł
Postąpienie – 400,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700,

położona jest w terenach zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 23 maja 2008r. oraz w dniu 1 września 2008 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

2. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 691/7 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,2140 ha

w tym: Ł V-0,0383 ha, LzRVI-0,1757 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 35.300,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700,

położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo hotelową MP.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 31 marca 2009r. oraz w dniu 15 czerwca 2009 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

3. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 691/9 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,0905 ha

w tym: LzRVI-0,0905 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 16.300,00 zł

Wadium – 1.500,00 zł
Postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700,

położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo hotelową MP.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 31 marca 2009r. oraz w dniu 15 czerwca 2009 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

4. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2721/33 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV-0,1335 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051,

położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 31 marca 2009r. oraz w dniu 15 czerwca 2009 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

5. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2721/34 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV-0,1335 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051,

położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 31 marca 2009r. oraz w dniu 15 czerwca 2009 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

6. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2721/36 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV-0,1335 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051,

położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 31 marca 2009r. oraz w dniu 15 czerwca 2009 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

7. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2721/37 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV-0,1335 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051,

położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 31 marca 2009r. oraz w dniu 15 czerwca 2009 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

8. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2721/39 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)

Powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha

w tym: ŁV-0,1335 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051,

położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 31 marca 2009r. oraz w dniu 15 czerwca 2009 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

 

9. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2463 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda

Powierzchnia nieruchomości – 0,1300 ha

w tym: RVI-0,1300 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł

Wadium – 400,00 zł
Postąpienie – 400,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700,

położona jest w terenach zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 23 maja 2008r. oraz w dniu 1 września 2008 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10

(Agronomówka) w dniu 16 listopada 2009 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 12 listopada 2009 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej

dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w

Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

Kleszczele, dnia 14 października 2009 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-10-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-10-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-10-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-10-15