O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny Dobrowoda

 

 

 

Lp.

 

Numer geod. nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

w ha

 

Cena wywoławcza nieruchomości

w zł

 

 

Wadium

w zł

 

 

Postąpienie

w zł

1.

254/1

0,1199

5.300,00

500,00

500,00

2.

254/2

0,4973

21.600,00

1.200,00

500,00

3.

440

0,1624

7.700,00

700,00

500,00

4.

441

0,1922

9.100,00

900,00

500,00

5.

442

0,1816

8.700,00

800,00

500,00

6.

802

0,1630

7.100,00

700,00

500,00

7.

2453

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

8.

2454

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

9.

2455

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

10.

2456

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

11.

2457

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

12.

2458

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

13

2459

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

14.

2460

0,0897

4.900,00

500,00

500,00

15.

2463

0,0897

7.200,00

700,00

500,00

 

Dla powyższych nieruchomości nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości powyższe zlokalizowane są w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej. Nieruchomości powyższe mają urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700.

 

Obręb geodezyjny Policzna (wieś)

 

Nieruchomość o Nr geodezyjnym 462 o powierzchni 0,1600 ha

Cena wywoławcza nieruchomości - 5.000,00 zł

Wadium - 500,00 zł

Postąpienie - 500,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość powyższa zlokalizowana jest w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 114052. Nieruchomość powyższa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym do wyburzenia.

 

Obręb geodezyjny Toporki

 

Nieruchomość o Nr geodezyjnym 1002/2 o powierzchni 0,3810 ha

Cena wywoławcza nieruchomości - 4.700,00

Wadium - 500,00 zł

Postąpienie - 500,00 zł

 

Powyższa nieruchomość stanowi nieużytek.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 49021.

 

Obręb geodezyjny Saki

 

Nieruchomość o Nr geodezyjnym 135/5 o powierzchni 0,1600 ha

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.100,00 zł

Wadium - 700,00 zł

Postąpienie - 500,00 zł

 

Powyższa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, które stanowią odrębną własność osoby fizycznej.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14053.

 

 

Obręb geodezyjny Suchowolce

 

Nieruchomość o Nr geodezyjnym 399

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.300,00 zł

Wadium - 400,00 zł

Postąpienie - 300,00 zł

 

Powyższa nieruchomość stanowi nieużytek.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14046

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

 

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10

(Agronomówka) w dniu 23 maja 2008 r. o godzinie 10 °°.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 19 maja 2008 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010 wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

 

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

 

Kleszczele, dnia 21 kwietnia 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-04-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-04-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-07-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-04-21