Załącznik do zarządzenia Nr 232/10
Burmistrza Kleszczel
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 232/10 Burmistrza Kleszczel z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

  1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2200/1 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,4640 ha

W tym: RVI-0,1371 ha, RV-0,1905 ha, RIVb-0,0064 ha, PsIV-0,0312 ha, PsV -0,0988 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości – 9.500,00 zł

Wadium – 1.000,00 zł

Postąpienie – 500,00 zł

Nieruchomość powyższa nie posiada urządzonej księgi wieczystej

położona jest w terenach użytków rolnych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

  1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 429 położona w obrębie geodezyjnym Żuki

Powierzchnia nieruchomości – 0,2000 ha

W tym: Br-RV- 0,2000 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

Wadium – 1.000,00 zł

Postąpienie – 600,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 49024 położona jest w terenach zurbanizowanych wsi Żuki i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

  1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 421 położona w obrębie geodezyjnym Żuki

Powierzchnia nieruchomości – 0,2700 ha

W tym: Br-RV- 0,2700 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.700,00 zł

Wadium – 1.200,00 zł

Postąpienie – 600,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 49024 położona jest w terenach zurbanizowanych wsi Żuki i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

  1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 170/1 położona w obrębie geodezyjnym Pogreby

Powierzchnia nieruchomości – 0,1249 ha

W tym: RIVb-0,0787 ha, PsIV-0,0405 ha, PsV-0,0032 ha, W-PsV-0,0025 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.600,00 zł

Wadium – 600,00 zł

Postąpienie – 300,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14050 położona jest w terenach zurbanizowanych wsi Pogrzeby i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

Na powyższe nieruchomości był organizowany przetarg ustny nieograniczony w dniu 28 czerwca 2010 r., który nie doszedł do skutku z powodu braku oferentów.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10

(Agronomówka) w dniu 17 września 2010 r. o godzinie 14 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 13 września 2010 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej

dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w

Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

Kleszczele, dnia 17 sierpnia 2010 r.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-08-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-08-19

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-08-19

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-08-19