Załącznik do zarządzenia Nr 63/2011

Burmistrza Kleszczel

z dnia 7 września 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 63/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia                                             7 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

 

 

Obręb geodezyjny Dobrowoda

1.   Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2450 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda

Powierzchnia nieruchomości – 0,3209 ha

W tym: RVI 0,3209 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 25.200,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 12070, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i uzbrojonych                            z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.

 Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na nieruchomość powyższą był organizowany przetarg w dniu 11 lipca 2011 r., który nie doszedł do skutku ze względu na brak oferentów.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 10 października 2011 r. o godzinie 10 °°.

             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia                  5 października 2011 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć                   w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

                                                                                                         

Kleszczele, 7 września 2011 r.                                                                    Burmistrz

 

                                                                                                       mgr inż. Irena Niegierewicz

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-09-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-09-07

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-09-07