Załącznik do zarządzenia Nr 151/2012

Burmistrza Kleszczel

z dnia 02 października 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia  Nr 151/2012 Burmistrza Kleszczel    z dnia 02 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

1.   Nieruchomość o Nr geodezyjnym 4433 położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 0,2840 ha

W tym:  R V -  0,0916 ha, R VI – 0,1924 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  – 20.100,00 zł netto

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.

Nieruchomość powyższa w/g przewidywań zawartych w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele stanowi tereny zurbanizowane położone w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

2.   Nieruchomość o Nr geodezyjnym 18 położona w obrębie geodezyjnym Kuraszewo

Powierzchnia nieruchomości – 0,2900 ha

W tym:  Br R V-  0,0927 ha, Lz R V – 0,1973 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  – 12.500,00 zł netto

Wadium – 1.500,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 49025.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.

Nieruchomość powyższa w/g przewidywań zawartych w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele położona jest w kompleksie zabudowy siedliskowej wsi Kuraszewo.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2453 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda

Powierzchnia nieruchomości – 0,0879 ha

W tym:  R VI -  0,0879 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  – 6.600,00 zł netto

Wadium – 700,00 zł

Postąpienie – 700,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 12070,

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.

Nieruchomość powyższa w/g przewidywań zawartych w studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele położona jest w kompleksie zabudowy siedliskowej wsi Dobrowoda.

 Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

U W A G A  !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu  5 listopada 2012 r. o godzinie 10 °°.

             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 31 października 2012 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium   w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości i potwierdzenie wniesienia wadium.

2.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach  8°°- 15°°.

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                      mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-10-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-10-02