Załącznik do zarządzenia Nr 102/2012
Burmistrza Kleszczel
z dnia 23 lutego 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia  Nr 102/2012 Burmistrza Kleszczel  z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny Dobrowoda
1.    Nieruchomość o Nr geodezyjnym 691/8
Powierzchnia nieruchomości – 0,3692 ha
W tym: Ł V -  0,0440 ha, Ł VI – 0,3252 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 63.000,00 zł
Wadium – 6000,00 zł
Postąpienie – 3000,00 zł
Nieruchomość powyższa  posiada urządzona księgę wieczystą Kw Nr 18700,
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo - hotelową
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Obręb geodezyjny Dobrowoda
2.    Nieruchomość o Nr geodezyjnym 691/13
Powierzchnia nieruchomości – 0,8033 ha
W tym: Ł V -  0,0049 ha, Ls V – 02765 ha, Lz VI – 0,5219 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 117.000,00 zł
Wadium – 11.000,00 zł
Postąpienie – 5.000,00 zł
Nieruchomość powyższa  posiada urządzona księgę wieczystą Kw Nr 18700,
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość powyższa przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo - hotelową
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
U W A G A  !
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.
Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 30 marca 2012 r. o godzinie 10 °°.
             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 27 marca 2012 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).
1.    Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.
2.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć  w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.
                                                                                                          
Kleszczele, dnia 23 lutego 2012 r.                                                            Burmistrz

                                                                                                       mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-02-23

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-02-28