O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz zarządzenia Nr 90/08 Burmistrza Kleszczel z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży, zarządzenia Nr 82/08 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, zarządzenia Nr 127/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

1. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 89 położona w obrębie geodezyjnym Pogreby.

Powierzchnia nieruchomości – 0,1500 ha

w tym: Br-R IVa -0,1500 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.500,00 zł

Wadium – 250,00 zł

Postąpienie – 200,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14050,

położona jest w terenach zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomość powyższą był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 26 września 2008 r., który nie doszedł do skutku ze względu na brak oferentów.

 

2. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 397 położona w obrębie geodezyjnym Pogreby.

Powierzchnia nieruchomości – 0,3300 ha

w tym: B-R IVb -0,0800 ha, RIVa – 0,2400 ha, RIVb – 0,0100 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.000,00 zł

Wadium – 600,00 zł

Postąpienie – 400,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14050,

położona jest w terenach zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomość powyższą był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 18 sierpnia 2008 r., który nie doszedł do skutku ze względu na brak oferentów.

 U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10

(Agronomówka) w dniu 2 marca 2009 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 26 lutego 2009 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej

dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w

Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

 

Kleszczele, dnia 28 stycznia 2009 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-01-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-01-29

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-01-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-01-29