Załącznik do zarządzenia Nr 123/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 15 stycznia 2009 r.

 

BURMISTRZ KLESZCZEL

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz zarządzenia Nr 107/08 Burmistrza Kleszczel z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Kleszczele

 

  1. nieruchomość o Nr geodezyjnym 484 położona we wsi Policzna

powierzchnia nieruchomości – 0,17 ha

w tym: R V – 0,17 ha

cena wywoławcza nieruchomości 6.400,00 zł

wadium – 700,00 zł

postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052, położona jest w terenach zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

2. nieruchomość o Nr geodezyjnym 485 położona we wsi Policzna

powierzchnia nieruchomości – 0,04 ha

w tym: R V – 0,04 ha

cena wywoławcza nieruchomości 1.400,00 zł

wadium – 200,00 zł

postąpienie – 150,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3. nieruchomość o Nr geodezyjnym 489 położona we wsi Policzna

powierzchnia nieruchomości – 0,12 ha

w tym: R V – 0,10 ha, PS V – 0,02 ha

cena wywoławcza nieruchomości 3.550,00,00 zł

wadium – 400,00 zł

postąpienie – 400,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

4. nieruchomość o Nr geodezyjnym 784 położona we wsi Suchowolce

powierzchnia nieruchomości – 0,11 ha

w tym: PS III – 0,11 ha

cena wywoławcza nieruchomości 5.300,00 zł

wadium – 500,00 zł

postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14046, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

5. nieruchomość o Nr geodezyjnym 785 położona we wsi Suchowolce

powierzchnia nieruchomości – 0,06 ha

w tym: PS III – 0,06 ha

cena wywoławcza nieruchomości 2.500,00 zł

wadium – 300,00 zł

postąpienie – 300,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14046, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

6. nieruchomość o Nr geodezyjnym 129 położona we wsi Piotrowszczyzna

powierzchnia nieruchomości – 0,12ha

w tym: PS V – 0,06 ha, Lz -0,06 ha

cena wywoławcza nieruchomości 3.900,00 zł

wadium – 400,00 zł

postąpienie – 400,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14054, położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

7. nieruchomość o Nr geodezyjnym 117/1 położona w obrębie geodezyjnym Gruzka

powierzchnia nieruchomości – 0,50ha

w tym: R V – 0,0,28 ha, R VI- 0,17 ha, PS IV- 0,05 ha

cena wywoławcza nieruchomości 4.800,00 zł

wadium – 500,00 zł

postąpienie – 500,00 zł

nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14055, położona jest w terenach upraw rolnych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 (Agronomówka) w dniu 16 lutego 2009 r. o godzinie 10 °°.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 12 lutego 2009 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010 wadium w wysokości ustalonej dla nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

  3. O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  4. Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  5. Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

  6. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. 

  1. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

 Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-01-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-01-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-01-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-01-15