Załącznik do zarządzenia Nr 145/09
Burmistrza Kleszczel
z dnia 11 maja 2009 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia  Nr145/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 11 maja 2009 r w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 
Burmistrz Kleszczel
O  G Ł A S Z A
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.
 
1. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 254/1 położona w obrębie geodezyjnym
    Dobrowoda     
    Powierzchnia nieruchomości – 0,1199 ha
    w tym: R VI- 0,1199 ha
    Cena wywoławcza nieruchomości – 4.500,00 zł
    Wadium – 400,00 zł
    Postąpienie – 400,00 zł
    nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700,
    położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
   
2. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 254/2 położona w obrębie geodezyjnym
    Dobrowoda    
    Powierzchnia nieruchomości – 0,4973 ha
    w tym: R VI- 0,4973 ha
    Cena wywoławcza nieruchomości – 15.000,00 zł
    Wadium – 1000,00 zł
    Postąpienie – 500,00 zł
    nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700,
    położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
    Na nieruchomości powyższe były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 23 maja 2008r. oraz w dniu 1 września 2008 r. które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.
 
U W A G A !
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.
Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
 
Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10
(Agronomówka) w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie 13 °°.
W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 10 czerwca 2009 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
      Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej
      dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w
       Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).
  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie                   z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085)  6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.
                                                                                                                

Kleszczele, dnia 11 maja 2009 r.                                                              

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-05-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-05-12