Załącznik do zarządzenia Nr 52 /2011

Burmistrza Kleszczel
z dnia 30 czerwca 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 52/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

 

Obręb geodezyjny Kleszczele

1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 1652/5 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 6,1044 ha

W tym: Lz R V -1,3140 ha, LzR VI- 4,3428 ha, N- 0,4476 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 286.000,00 zł

Wadium – 28.000,00 zł

Postąpienie – 4.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Nieruchomość powyższa położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i uzbrojonych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

2. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 1677/1 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 9,1637 ha

W tym: RV- 7,6352 ha, RVI- 0,6715 ha, RIVb- 0,8570 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 638.000,00 zł

Wadium – 63.000,00 zł

Postąpienie – 7.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Nieruchomość powyższa położona jest w Kleszczelach przy drodze krajowej Nr 66 Bielsk Podlaski- Połowce Przejście Graniczne w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojonych terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kleszczele powyższa nieruchomość jest zlokalizowana w terenach potencjalnej zabudowy przemysłowo - usługowej

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 1677/4 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Powierzchnia nieruchomości – 11,3245 ha

W tym: RV- 5,0262 ha, RVI- 1,9928 ha, RIVa- 1,0448 ha, LzRVI-3,2143 ha, LzRIVb- 0,0464 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 788.000,00 zł

Wadium – 80.000,00 zł

Postąpienie – 8.000,00 zł

Brak księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości

Nieruchomość powyższa położona jest w Kleszczelach przy drodze krajowej Nr 66 Bielsk Podlaski- Połowce Przejście Graniczne w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojonych terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kleszczele powyższa nieruchomość jest zlokalizowana w terenach potencjalnej zabudowy przemysłowo - usługowej

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 9 września 2011 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 6 września 2011 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

Kleszczele, 30 czerwca 2011 r.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-06-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-07-05

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-07-05

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-07-05