O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny Pogreby

 

Nieruchomość Nr geodezyjnym 397 o powierzchni 0,3300 ha

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9.700,00 zł

Wadium - 1.000,00 zł

Postąpienie - 500,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość powyższa zlokalizowana jest w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej. Nieruchomość powyższa ma urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14050.

 

Obręb geodezyjny Kleszczele

 

Nieruchomość Nr geodezyjnym 4433 o powierzchni 0,2840 ha

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.100,00 zł

Wadium 1.800,00 zł

Postąpienie - 500,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość powyższa zlokalizowana jest w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej. Nieruchomość powyższe nie ma urządzonej księgi wieczystej.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

 

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10

(Agronomówka) w dniu 18 sierpnia 2008 r. o godzinie 10 °°.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2008 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010 wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

 

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

 

 

 

Kleszczele, dnia 16 lipca 2008 r.

 

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-07-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2008-07-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-07-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2008-07-18