O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia  Nr 158/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 3 czerwca 2009 r w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

 

O  G  Ł  A  S  Z  A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.


1.Nieruchomość w skład, której wchodzą działki gruntu o Nr ewidencyjnych 103, 104 i 105, położona w obrębie geodezyjnym Policzna        
            Powierzchnia nieruchomości – 0,3500 ha
            w tym: PS VI- 0,0700ha, Br PS VI – 0,2800 ha
    Cena wywoławcza nieruchomości – 12.400,00 zł
    Wadium – 1.400,00 zł
    Postąpienie – 500,00 zł
    nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052,
    położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
    

2. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 594/4 położona w obrębie geodezyjnym Policzna    
    Powierzchnia nieruchomości – 0,4251 ha
    w tym: Bz – 0,4251 ha
    Cena wywoławcza nieruchomości – 12.000,00 zł
    Wadium – 1.400,00 zł
    Postąpienie – 500,00 zł
    nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052,
położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

3. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 594/5 położona w obrębie geodezyjnym Policzna    
    Powierzchnia nieruchomości – 0,4353 ha
    w tym: Bz – 0,4353 ha
    Cena wywoławcza nieruchomości – 12.300,00 zł
    Wadium – 1.400,00 zł
    Postąpienie – 500,00 zł
    nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052,
położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

4. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 594/6 położona w obrębie geodezyjnym Policzna    
    Powierzchnia nieruchomości – 0,4413 ha
    w tym: Bz – 0,4413 ha
    Cena wywoławcza nieruchomości – 12.700,00 zł
    Wadium – 1.400,00 zł
    Postąpienie – 500,00 zł
    nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14052,
położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

5. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 1122 położona w obrębie geodezyjnym Toporki   
    Powierzchnia nieruchomości – 0,3200 ha
    w tym: RV-0,1500 ha, PsVI- 0,1500 ha, BrRVI- 0,0200 ha
    Cena wywoławcza nieruchomości – 10.100,00 zł
    Wadium – 1.000,00 zł
    Postąpienie – 400,00 zł
    nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14045,
położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.    
   
U W A G A  !
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.
Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 (Agronomówka) w dniu 6 lipca  2009 r. o godzinie 10 °°.
W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 2 lipca 2009 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
      Nr rachunku  88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej
      dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w
       Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).
1.Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie  z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085)  6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.
                                                                                                          
Kleszczele, dnia 3 czerwca  2009 r.                                                              Burmistrz

                                                                                                        mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-06-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-06-04

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-06-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-06-04