Załącznik do zarządzenia Nr 110/2012

Burmistrza Kleszczel
z dnia 5 kwietnia 2012 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

 

 

Obręb geodezyjny Kleszczele ul Akacjowa 1c

1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 849/14 zabudowana zespolonym budynkiem socjalno – hotelowym o powierzchni użytkowej około 1140 m²

Powierzchnia nieruchomości – 0,7689 ha

W tym: Br R VI - 0,7689 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z zabudową – 344.000,00 zł netto

Wadium – 34.000,00 zł

Postąpienie – 6.000,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzona księgę wieczystą Kw Nr BI1B/00023494/5,

Dla obszaru tej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele- są to tereny zabudowy produkcyjnej i usługowo – mieszkaniowej z wyłączeniem inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona nieodpłatnie służebnością przesyłu (kanał ciepłowniczy) na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleszczelach.

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 11 maja 2012 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 8 maja 2012 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla tej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

 

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-04-05

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-04-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-04-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-04-11