Załącznik do zarządzenia Nr 207/10
Burmistrza Kleszczel
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 207/10 Burmistrza Kleszczel z dnia 19 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
Burmistrz Kleszczel
O G Ł A S Z A
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.
 
  1. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 764/6 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)
Powierzchnia nieruchomości – 0,0967 ha
W tym: LsV – 0,0967
Cena wywoławcza nieruchomości – 18.400,00 zł
Wadium – 1.800,00 zł
Postąpienie – 600,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 12070 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo hotelową MP.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
 
  1. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 93/11 położona w obrębie geodezyjnym Zaleszany
Powierzchnia nieruchomości – 0,2953 ha
W tym: RIIIb- 0,0779 ha, BRV- 0,0377 ha, RV-0,0481ha, SRA 0,1316 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości – 9.700,00 zł
Wadium – 1.000,00 zł
Postąpienie – 500,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14047 położona jest w terenach zurbanizowanych wsi Zaleszany i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
 
  1. Nieruchomość o Nr ewidencyjnym 4433 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele
Powierzchnia nieruchomości – 0,2840 ha
W tym: RVI- 0,1924, RV- 0,0916
Cena wywoławcza nieruchomości – 18.100,00 zł
Wadium – 1.800,00 zł
Postąpienie – 600,00 zł
Nieruchomość powyższa nie ma urządzonej księgi wieczystej, położona jest w terenach zurbanizowanych miasta Kleszczele i nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
 
Na powyższe nieruchomości był organizowany przetarg ustny nieograniczony w dniu 17 listopada 2009 r., który nie doszedł do skutku ze względu na brak oferentów.
U W A G A !
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.
Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10
(Agronomówka) w dniu 24 maja 2010 r. o godzinie 12 °°.
W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 19 maja 2010 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
Nr rachunku 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010, wadium w wysokości ustalonej
dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w
Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).
  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 10 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 25 w godzinach 8°°- 15°°.

Kleszczele, dnia 19 kwietnia 2010 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-04-19

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-04-20

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-02-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-04-20