Załącznik do zarządzenia Nr 28/2015

Burmistrza Kleszczel

z dnia 02 kwietnia 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,659,805,822,906 i 1200) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z  2009 r. Nr 5, poz. 450 oraz z 2013 r. poz. 942), zarządzenia  28/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącychwłasność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny  Kleszczele

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o Nr geodezyjnym 2485/1 położona w obrębie geodezyjnym 5 Kleszczele w Kleszczelach przy ulicy Świerczewskiego 32

Powierzchnia nieruchomości – 0,0587 ha

W tym:  BR IVb – 0,0587

Cena wywoławcza nieruchomości  – 14.000,00 zł netto

Wadium – 1.000,00 zł

Postąpienie – 500,00 zł

Powyższa nieruchomość nie ma urządzonej księgę wieczystej.

Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgonie z przewidywaniami zawartymi  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  leży w obszarach istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przebudowy oraz lokalizacji usług bliżej niesprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na powyższą nieruchomość był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 14 listopada 2014 r., który nie doszedł do skutku.

 

      2.  Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

            i pozostałościami po budynkach gospodarczych o Nr geodezyjnym 1796      

            położona w Kleszczelach przy ulicy Stacja Kolejowa

            Powierzchnia nieruchomości – 0,3988 ha

W tym:  Br RV-0,1671 ha, RV-0,2317 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  – 30.000,00 zł netto

Wadium – 3.000,00 zł

Postąpienie – 1.500,00 zł

Powyższa nieruchomość nie ma urządzonej księgę wieczystej.

Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgonie z przewidywaniami zawartymi  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  leży w obszarach istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej  z możliwością modernizacji i przebudowy oraz lokalizacji usług bliżej niesprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na powyższą nieruchomość był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 13 czerwca 2014 r., który nie doszedł do skutku.

                     

 

      3.  Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym 5 Kleszczele przuy ulicy

           Białowieskiej 28 w skład, której wchodzą:

*działka gruntu o Nr geodezyjnym 2831/1 o powierzchni 0,1501 ha – w tym   Br RV – 0,1501 ha zabudowana   budynkiem mieszkalnym i zagłębioną piwnicą wolnostojącą,

*działka gruntu niezabudowana o Nr geodezyjnym 2831/3 o powierzchni 0,3612 ha w tym R V – 0,3612 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 50.000,00 zł netto

Wadium – 5.000,00 zł

Postąpienie – 2.000,00 zł

Powyższa nieruchomość nie ma urządzonej księgę wieczystej.

Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgonie z przewidywaniami zawartymi  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  leży w obszarach istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przebudowy oraz lokalizacji usług bliżej niesprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na powyższą nieruchomość był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 8 listopada 2013 r., który nie doszedł do skutku.

 

Obręb geodezyjny Gruzka

 

      1. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Gruzka o Nr geodezyjnym 89

           o powierzchni 0,2100 ha, w tym: ŁV-0,0257 ha, PsV-0,0588 ha, BrRV-0,1076 ha,

           LzŁV-0,0124 ha, WŁV-0,0055 ha.

           Cena wywoławcza nieruchomości  – 4.000,00 zł netto

           Wadium – 400,00 zł

           Postąpienie – 200,00 zł

          Powyższa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14055.

 

      2. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Gruzka o Nr geodezyjnym 93

           o powierzchni 0,1900 ha, w tym: ŁV-0,083 ha, PsV-0,0477 ha, BrRV-0,0920 ha,

           LzŁV-0,0363 ha, WŁV-0,0057 ha.

           Cena wywoławcza nieruchomości  – 4.000,00 zł netto

          Wadium – 400,00 zł

           Postąpienie – 200,00 zł

          Powyższa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14055.

Dla powyzszych nieruchimości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele powyższe nieruchomości położone są w terenach zabudowy zagrodowej wsi Gruzka.

Na powyższe nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu5 maja 2014 r., który nie doszedł do skutku

U W A G A  !

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 4 maja 2015 r. o godzinie 10 °°.

             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia  30 kwietnia 2015 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

2.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego  i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć  w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

                                                                                                         

 

 

                                                                                                       Burmistrz
/-/mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-04-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-04-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-04-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-04-02