Załącznik do zarządzenia Nr 80/2015

Burmistrza Kleszczel

z dnia 25 listopada 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,659,805,822,906 i 1200) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z 2009 r. Nr 55, poz. 450 z 2013 r. poz. 942 oraz z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny Kleszczele

1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 4433 położona w obrębie geodezyjnym 5 Kleszczele w Kleszczelach

Powierzchnia nieruchomości – 0,2840 ha

W tym: RV – 0,0916 ha, RVI- 0,1924 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 25.500,00 zł netto

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1000,00 zł

Powyższa nieruchomość nie ma urządzonej księgę wieczystej.

Dla w/w nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – natomiast wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta stanowi tereny zurbanizowane położone w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

2. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2840/1 położona w obrębie geodezyjnym 5 Kleszczele w Kleszczelach

Powierzchnia nieruchomości – 0,2318 ha

W tym: RV – 0,1193 ha, PsV- 0,0868 ha, N – 0,0257 ha

Cena wywoławcza nieruchomości – 9.400,00 zł netto

Wadium – 800,00 zł

Postąpienie – 200,00 zł

Powyższa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw BI2P/00022633/5.

Dla w/w nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – natomiast wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta stanowi tereny rolne w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo - gospodarczej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 28 grudnia 2015 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 22 grudnia 2015 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

 

 

 

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-11-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2016-03-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-03-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-03-03