Załącznik do zarządzenia Nr 51/2015

Burmistrza Kleszczel

z dnia 21 lipca 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,659,805,822,906 i 1200) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108  z  2009 r. Nr 5, poz. 450 oraz z 2013 r. poz. 942), zarządzenia Nr 51/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny  Kleszczele

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o Nr geodezyjnym 2485/1 położona w obrębie geodezyjnym 5 Kleszczele w Kleszczelach przy ulicy Świerczewskiego 32

Powierzchnia nieruchomości – 0,0587 ha

W tym:  BRIVb –  0,0587 ha,

Cena wywoławcza nieruchomości  – 10.000,00 zł netto

Wadium – 1.000,00 zł

Postąpienie – 500,00 zł

Powyższa nieruchomość nie  ma urządzonej księgi wieczystej

Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgodnie z przewidywaniami zawartymi  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kleszczele leży w obszarach istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przebudowy oraz lokalizacji usług bliżej niesprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na powyższą nieruchomość były organizowane przetargi: pirwszy w dniu 14 listopada 2014 r. i drugi w dniu 4 maja 2015 r., które nie doszły do skutku.

 

Obręb geodezyjny Gruzka

 

1. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Gruzka o Nr geodezyjnym 89 o powierzchni 0,2100 ha, w tym: ŁV-0,0257 ha, PsV-0,0588 ha, BrRV-0,1076 ha LzŁV-0,0124 ha, WŁV-0,0055 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.000,00 zł netto

Wadium – 500,00 zł

Postąpienie – 200,00 zł

Powyższa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14055.

Dla powyższej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele powyższa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy zagrodowej wsi Gruzka.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na powyższą nieruchomość były organizowane przetargi: pierwszy w dniu  5 maja 2014r.  drugi w dniu 4 maja 2015 r., które nie doszły do skutku.

 

2. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Gruzka o Nr geodezyjnym 93 o powierzchni 0,1900 ha, w tym: ŁV-0,083 ha, PsV-0,0477 ha, BrRV-0,0920 ha, LzŁV-0,0363 ha, WŁV-0,0057 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.000,00 zł netto

Wadium – 500,00 zł

Postąpienie – 200,00 zł

Powyższa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14055.

Dla powyższej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele powyższa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy zagrodowej wsi Gruzka.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Na powyższą nieruchomość były organizowane przetargi: pierwszy w dniu 5 maja 2014r.  drugi w dniu 4 maja 2015 r., które nie doszły do skutku.

 

U W A G A  !

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 10 °°.

             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia  20 sierpnia 2015 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego   w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium  w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

2.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego  i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

                                                                                                          

 

 

                                                                                                       Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-07-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-07-22

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-07-22

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-07-22