Załącznik do zarządzenia Nr 37/2015

Burmistrza Kleszczel

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,659,805,822,906 i 1200) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z  2009 r. Nr 5, poz. 450 oraz z 2013 r. poz. 942), zarządzenia Nr 37/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

pierwszy  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny  Kleszczele

1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 849/19 położona w obrębie geodezyjnym 5 Kleszczele w Kleszczelach przy ulicy Akacjowej

Powierzchnia nieruchomości – 0,1,3994ha

W tym:  RVI –  0,9971 ha, LzRV-0,0954 ha, N- 0,3069 ha

Cena wywoławcza nieruchomości  – 30.400,00 zł netto

Wadium – 2.000,00 zł

Postąpienie – 1000,00 zł

Powyższa nieruchomość  ma urządzoną księgę wieczystą

Kw Nr BI2P/00023494/5

Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgodnie z przewidywaniami zawartymi  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kleszczele leży w kompleksie terenów rolnych w sąsiedztwie zabudowy produkcyjnej i usługowo – mieszkaniowej z wyłączeniem inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleszczelach kanałem ciepłowniczym przebiegającym przez działkę Nr 849/19 służącym do dystrybucji energii cieplnej.

Ze względu na fakt, że nieruchomość powyższa nie ma dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony na rzecz właścicieli działek sąsiednich  o Nr ewidencyjnych: 849/24, 849/20, 849/14, 849/15 i 849/17.

Termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu przez osoby uprawnione ustala się na dzień 22maja do godziny 15ºº 

 

U W A G A  !

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 2 czerwca 2015 r. o godzinie 10 °°.

             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 27 maja 2015 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego   w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium  w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu  na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

2.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie  z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć   w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach  8°°- 15°°.

                                                                                                         

 

 

                                                                                                       Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-04-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-04-29

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-04-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-04-29