Załącznik do zarządzenia Nr 54/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 6 lipca 2011 r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 54 Burmistrza Kleszczel z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
Burmistrz Kleszczel
O G Ł A S Z A
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.
1. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/10 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)
Powierzchnia nieruchomości – 0,0914 ha
W tym: ŁV- 0,0914 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 18.600,00 zł
Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
2. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/11 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)
Powierzchnia nieruchomości – 0,0974 ha
W tym: ŁV- 0,0974 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 19.800,00 zł
Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
3. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/13 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)
Powierzchnia nieruchomości – 0,0898 ha
W tym: ŁV- 0,0898 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 18.600,00 zł
Wadium – 2.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Na nieruchomości powyższe były organizowane przetargi ustne nieograniczone w dniu 18 października 2010 r., 18 marca 2011 r., i 3czerwca 2011 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.
4. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2721/39 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)
Powierzchnia nieruchomości – 0,1335 ha
W tym: Ł V – 0,1335 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł
Wadium – 2.500,00 zł
Postąpienie – 1.500,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14051, położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi w dniu 15 czerwca 2009 r., 16 listopada 2009 r. i 3 czerwca 2011r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.
5. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 691/7 położona w obrębie geodezyjnym Dobrowoda (przy zalewie w Repczycach)
Powierzchnia nieruchomości – 0,2140 ha
W tym: ŁV- 0,0383 ha, Lz-RVI- 0,1757 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 35.300,00 zł
Wadium – 2.500,00 zł
Postąpienie – 1.500,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 18700 położona jest w otoczeniu zbiornika wodnego „Repczyce” i zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę letniskową ML i pensjonatowo – hotelową MP.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi w dniu 15 czerwca 2009 r., 16 listopada 2009 r. i 3 czerwca 2011 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.
6. Nieruchomość o Nr geodezyjnym 2453
Powierzchnia nieruchomości – 0,0897 ha
W tym: R VI – 0,0897 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 5.700,00 zł
Wadium – 600,00 zł
Postąpienie – 600,00 zł
Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 12070, położona jest w terenach zurbanizowanych z możliwością zabudowy po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Na nieruchomość powyższą były organizowane przetargi w dniu 1 września 2008 r., 22 marca 2011r. i 3 czerwca 2011 r., które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów.
U W A G A !
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.
Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4
pok. Nr 9 w dniu 8 sierpnia 2011 r. o godzinie 10 °°.
W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2011 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).
1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, numer NIP, potwierdzenie wniesienia wadium.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub telefonicznie pod Nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

 

Kleszczele, dnia 6 lipca 2011 r.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-07-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-07-06