Załącznik do zarządzenia Nr 298/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 09 października 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,659,805,822,906 i 1200) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z 2009 r. Nr 5, poz. 450 oraz z 2013 r. poz. 942), zarządzenia Nr 298/2014 Burmistrza Kleszczel z dnia 09 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele

Burmistrz Kleszczel

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

 

Obręb geodezyjny Kleszczele

Nieruchomość zabudowana o Nr geodezyjnym 2485/1 położona w obrębie geodezyjnym 5 Kleszczele w Kleszczelach przy ulicy Świerczewskiego 32

Powierzchnia nieruchomości – 0,0587 ha

W tym: BR IVb – 0,0587

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.300,00 zł netto

Wadium – 1.000,00 zł

Postąpienie – 1.000,00 zł

Powyższa nieruchomość nie ma urządzonej księgę wieczystej

 

Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgonie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w obszarach istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przebudowy oraz lokalizacji usług bliżej niesprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

U W A G A !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 10 °°.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 6 listopada 2014 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (085) 6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-10-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-10-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-10-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-10-10