Załącznik do zarządzenia Nr 285/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 659) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia  Nr 285/2014 Burmistrza Kleszczel z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele

  Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny  Suchowolce

Nieruchomość o Nr geodezyjnym 229/1 położona w obrębie geodezyjnym Suchowolce
Powierzchnia nieruchomości – 0,2116 ha
W tym:  R IV a-  0,1638 ha, R IVb- 0,0413 ha, R IIIb-0,0065 ha
Cena wywoławcza nieruchomości  – 11.000,00 zł netto
Wadium – 1.000,00 zł
Postąpienie – 1.000,00 zł
Powyższa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą
KW Nr BI2P/00014046/4
Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgonie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  leży w kompleksie siedlisk, na zapleczu zabudowy zagrodowej wsi Suchowolce.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.


U W A G A  !
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.
Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 15 września  2014 r. o godzinie 10 °°.
W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 11 września 2014 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).
  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego  i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.


Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska

Data wytworzenia: 2014-08-13

Wprowadzający: Joanna Chmielewska

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Joanna Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2014-08-14